Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I FEEL SLOVENIA. IRONMAN 70.3 Slovenian Istria«  23. 9. 2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje.

(3) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na liniji Koper-Ankaran-Lazaret meja dne 23. 9.

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I FEEL SLOVENIA. IRONMAN 70.3 Slovenian Istria«  23. 9. 2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje.

MESTNA OBČINA KOPER

V času med 8.10 in 14.20 uro avtobus primestnega prometa na liniji Koper-Ankaran-Lazaret meja v odhodu iz avtobusne postaje Koper ne bodo vozil po Vojkovem nabrežju. V tem času avtobusno postajališče  Sveta Ana V.n. ni v uporabi.

Avtobus na navedeni liniji bo med 8.10 in 10.30 uro v odhodu iz AP Koper vozli po Kolodvorski in Ljubljanski do postajališča Banka I – Banka in po voznem redu naprej.

V času med 10.30 in 14.20 uro bo avtobus v odhodu iz avtobusne postaje Koper vozil po naslednji trasi:

  • primestna linija Koper-Ankaran-Lazaret meja: po Kolodvorski in Ljubljanski do postajališča Bertoki ZAD ter po voznem redu naprej, v povratku iz Lazareta (Ankarana) bodo avtobusi vozili do postajališča Lesnina in po Ferrarski do postajališča Supernova-AP Koper.

V tem času BO poleg zgoraj navedenega postajališča izven uporabe še avtobusno postajališča Banka.

OBČINA ANKARAN

Linija Koper-Ankaran-Lazaret meja-Koper

V času med 8.10 in 10.15 uro zaradi zapore Jadranske ceste  linija ne obratuje. (vožnji ob 8.40 uri iz Kopra za Ankaran-Lazaret meja in v povratku iz Lazareta ob 9.10 uri se ne izvajati).

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5103 in (05) 662-5105.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

PREBERITE ŠE:

_________________

AVVISO

Si avvisa la gentile clientela che in occasione dell’evento »I feel Slovenia Ironman 70.3 Istria slovena« in data  23.9.2018 verrà modificato il tragitto  delle linee urbane  ed extraurbane  sul territorio della Città Comune di Capodistria, Comuni di Isola, Ancarano e Kozina-Hrpelje.

COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA

Tra le ore 8.10 e le ore 14.20 tutti gli autobus della linea extraurbana Capodistria-Ancarano-Lazzaretto confine in partenza dalla fermata di Capodistria non transiteranno lungo Vojkovo nabrežje. Durante tale periodo la fermata di Sveta Ana V.n. non sarà servita.

Dalle ore 8.10 alle ore 10.30 gli autobus sulla linea indicata in partenza da AP Capodistria transiteranno sulle Kolodvorska e Ljubljanska sino alla fermata di Banca I – Banca e proseguiranno secondo l’orario usuale.

Tra le ore 10.30 e le 14.20 gli autobus in partenza dalla fermata di Capodistria transiteranno lungo il seguente tragitto:

  • linea extraurbana Capodistria-Ancarano-Lazzaretto confine: sulla Kolodvorska e Ljubljanska sino alla fermata Bertocchi ZAD e proseguiranno secondo l’orario usuale, al ritorno da Lazzaretto (Ancarano) gli autobus viaggeranno sino alla fermata Lesnina e lungo la Ferrarska sino alla fermata Supernova-AP Capodistria.

In detto periodo, oltre alla fermata indicata sopra, non verrà servita nemmeno la fermata Banca.

 COMUNE DI ANCARANO

Linea Capodistria-Ancarano-Lazzaretto confine-Capodistria

Durante le ore 8.10 le 10.15, a causa della chiusura della strada Jadranska cesta, la linea non verrà servita. (non verranno svolti i trasporti alle ore 8.40 da Capodistria per Ancarano-Lazzaretto confine ed al ritorno da Lazzaretto delle ore 9.10).

Per maggiori informazioni telefonare ai numeri (05) 662-5103 e (05) 662-5105.

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.