Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I FEEL SLOVENIA. IRONMAN 70.3 Slovenian Istria«  23. 9. 2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje.

(2) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na liniji Koper-Izola-Piran dne 23. 9.

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I FEEL SLOVENIA. IRONMAN 70.3 Slovenian Istria«  23. 9. 2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje.

 

MESTNA OBČINA KOPER

 

V času med 8.10 in 14.20 uro avtobusi primestnega prometa na liniji Koper-Izola-Piran v odhodu iz avtobusne postaje Koper ne bodo vozili po Vojkovem nabrežju. V tem času avtobusna postajališča Sveta Ana V.n. in Luka nista v uporabi.

 

Avtobusi na navedeni liniji bodo med 8.10 in 10.30 uro v odhodu iz AP Koper vozli po Kolodvorski in Ljubljanski do postajališča Banka I – Tržnica in po voznem redu naprej.

 

V času med 10.30 in 14.20 uro bodo avtobusi v odhodu iz avtobusne postaje Koper vozili po naslednji trasi:

 

  • primestna linija Koper-Izola-Piran: po Kolodvorski, Ljubljanski (z obveznim ustavljanjem na postajališču Lesnina) in po cesti Z.P.Godina do postajališča Izola Mehano ter po voznem redu naprej. V povratku iz Pirana (Izole) do postajališča Izola-po cesti Z.P.Godina in Ferrarski do postajališča Supernova-AP Koper

 

V tem času so poleg zgoraj navedenih postajališč izven uporabe še avtobusna postajališča Banka (obe), Lesnina, Stadion, Zeleni park in Tržnica

 

 

OBČINA IZOLA

 

Med 11.15 in 16.30 uro bodo avtobusi zaradi zapore Cankarjevega drevoreda preusmerjeni na Prešernovo cesto z uporabo nadomestnega avtobusnega postajališča pri Osnovni šoli Vojka Šmuc v smeri proti Piranu in pri prehodu za pešce v Livadah v smeri proti Kopru

 

V času spremenjene prometne ureditve so izven uporabe avtobusna postajališča Izola Mehano, Izola (v obeh smereh) in Simonov zaliv (v obeh smereh).

 

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5103 in (05) 662-5105.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

PREBERITE ŠE:

 

(1) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na območju območju MO Koper, Občine Izola, Ankarana in relaciji Kozina-Hrpelje dne 23. 9.

(3) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na liniji Koper-Ankaran-Lazaret meja dne 23. 9.

 

 


 

AVVISO

 

Si avvisa la gentile clientela che in occasione dell’evento »I feel Slovenia Ironman 70.3 Istria slovena« in data  23.9.2018 verrà modificato il tragitto  delle linee urbane  ed extraurbane  sul territorio della Città Comune di Capodistria, Comuni di Isola, Ancarano e Kozina-Hrpelje.

 

COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA

Tra le ore 8.10 e le ore 14.20 tutti gli autobus della linea extraurbana Capodistria-Isola-Pirano in partenza dalla fermata dell’autobus di Capodistria non transiteranno lungo Vojkovo nabrežje. Durante tale periodo le fermate di Sveta Ana V.n. e Luka non saranno servite.

 

Dalle ore 8.10 alle ore 10.30 gli autobus sulla linea indicata, in partenza dalla fermata di AP Capodistria, transiteranno sulle Kolodvorska e Ljubljanska sino alla fermata di  Banca I – Mercato e proseguiranno secondo l’orario usuale.

 

Tra le ore 10.30 e le 14.20 gli autobus in partenza dalla fermata di Capodistria transiteranno lungo il seguente tragitto:

 

  • Linea extraurbana Capodistria-Isola-Pirano: sulla Kolodvorska, Ljubljanska (con fermata obbligatoria alla fermata di Lesnina) e sulla strada Z.P. Godina sino alla fermata Isola Mehano per proseguire secondo l’orario usuale. Al ritorno da Pirano (Isola) sino alla fermata Isola-lungo la strada Z.P. Godina e Ferrarska sino alla fermata Supernova-AP Capodistria

 

Durante tale periodo, oltre alle fermate su indicate, non verranno servite nemmeno le seguenti fermate: Banca (entrambi), Lesnina, Stadion, Zeleni park e Mercato.

 

COMUNE DI ISOLA

Tra le ore 11.15 e le 16.30 a causa della chiusura del viale Cankarjev drevored, gli autobus verranno deviati sulla Prešernovoa cesta con l’utilizzo della fermata sostitutiva presso la Scuola elementare Vojko Šmuc in direzione di Pirano e presso il passaggio pedonale di Livade in direzione di Capodistria.

 

Durante il periodo di modifica del servizio di trasporti, le fermate di Isola Mehano, Isola (entrambe le direzioni) e Simonov zaliv (entrambe le direzioni) non verranno servite.

 

Per maggiori informazioni telefonare ai numeri (05) 662-5103 e (05) 662-5105.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.