Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I FEEL SLOVENIA. IRONMAN 70.3 Slovenian Istria«  23. 9. 2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje.

OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na območju območju MO Koper, Občine Izola, Ankarana in relaciji Kozina-Hrpelje dne 23. 9.

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I FEEL SLOVENIA. IRONMAN 70.3 Slovenian Istria«  23. 9. 2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje.

 

V času med 8.10 in 14.20 uro vsi avtobusi mestnega prometa na liniji 1 in 2  v odhodu iz avtobusne postaje Koper ne bodo vozili mimo trgovskega centra Park center in po Vojkovem nabrežju. V tem času avtobusna postajališča Supernova, Sveta Ana V.n. Luka in Kosovelov trg niso v uporabi.

 

Avtobusi na navedenih linijah bodo med 8.10 in 10.30 uro v odhodu iz AP Koper vozli po Kolodvorski in Ljubljanski do postajališča Banka I – Tržnica in po voznem redu naprej.

 

V času med 10.30 in 14.20 uro bodo avtobusi v odhodu iz avtobusne postaje Koper vozili po naslednji trasi:

 

  • Linija 1 Kampel (Šalara): po Kolodvorski in Ljubljanski do postajališča Olmo K ter po voznem redu naprej, v povratku iz Kampela (Šalare) bodo avtobusi vozili do postajališča Lesnina in po Ferrarski do postajališča Supernova-AP Koper
  • Linija 2 Bolnica (Markovec): po Kolodvorski, Ljubljanski (z obveznim ustavljanjem na postajališču Lesnina) in po cesti Z.P.Godina do postajališča Mandrač ter po voznem redu naprej. V povratku iz Bolnice (Markovec) do postajališča Pasarela-po cesti Z.P.Godina in Ferrarski do postajališča Supernova-AP Koper

 

V tem času so poleg zgoraj navedenih postajališč izven uporabe še avtobusna postajališča Banka (obe), Lesnina, Stadion, Zeleni park in Tržnica

 

Linije MP štev. 5, 6, 7 in 8  bodo do 10.30 ure vozile do postajališča Banka kjer bo začetno/končno postajališče na liniji. V času med 14.20 in 18.00 bodo avtobusi na linijah 6, 7 in 8 uporabljali nadomestno postajališče Potniški terminal.

 

Od 10.30 ure dalje bodo navedene linije vozile po naslednjem razporedu:

 

  • Linija MP štev. 5 Trg Brolo-Markovec: med 30 in 14.20 uro bo začetek in konec linije na avtobusni postaji Koper. V odhodu iz Kopra vozi po Kolodvorski, Ljubljanski (z obveznim ustavljanjem na postajališču Lesnina), po cesti Z.P.Godina in cesti Vena Pilona (z obveznim ustavljanjem na postajališču Vena Pilona) do postajališča Markovec Center za Gradom (z opravljeno krožno vožnjo). V odhodu iz Markovca Center za Gradom (po opravljeni krožni vožnji) vozi po cesti Vena Pilona (z obveznim ustavljanjem na postajališču Nova K), cesti ZP Godina in Ferrarski do postajališča Supernova-AP Koper. Med 14.20 uro in 17.00 uro vozi avtobus iz postajališča trg Brolo do postajališča Tržnica in po cesti Vena Pilona (z obveznim ustavljanjem na postajališču Vena Pilona) do postajališča Markovec Center za Gradom (z opravljeno krožno vožnjo). V odhodu iz Markovca Center za Gradom (po opravljeni krožni vožnji) vozi po cesti Vena Pilona (z obveznim ustavljanjem na postajališču Nova K) do postajališča Zeleni park in po voznem redu naprej

 

  • Linija MP štev. 6 Potniški terminal-Markovec: med 30 in 14.20 uro bo začetek in konec linije na avtobusni postaji Koper. V odhodu iz Kopra vozi po Kolodvorski, Ljubljanski (z obveznim ustavljanjem na postajališču Lesnina), po cesti Z.P.Godina in cesti Vena Pilona (z obveznim ustavljanjem na postajališču Vena Pilona) do postajališča Markovec Center za Gradom (z opravljeno krožno vožnjo). V odhodu iz Markovca Center za Gradom (po opravljeni krožni vožnji) vozi po cesti Vena Pilona (z obveznim ustavljanjem na postajališču Nova K), cesti ZP Godina in Ferrarski do postajališča Supernova-AP Koper. Med 14.20 uro in 17.00 uro vozi avtobus iz nadomestnega postajališča Potniški terminal do postajališča Tržnica in po cesti Vena Pilona (z obveznim ustavljanjem na postajališču Vena Pilona) do postajališča Markovec Center za Gradom (z opravljeno krožno vožnjo). V odhodu iz Markovca Center za Gradom (po opravljeni krožni vožnji) vozi po cesti Vena Pilona (z obveznim ustavljanjem na postajališču Nova K) do postajališča Zeleni park-Banka do nadomestnega postajališča Potniški terminal. Med 17.00 uro in 18.00 vozi avtobus iz nadomestnega postajališča Potniški terminal.

 

Linija MP štev. 7 Potniški t.-Markovec-Potniški t. med 10.30 in 14.20 uro bo začetek in konec linije na avtobusni postaji Koper. V odhodu iz Kopra vozi po Kolodvorski, Ljubljanski (z ustavljanjem na postajališču Lesnina) in po cesti Z.P.Godina do postajališča Nova ter po voznem redu (Markovec-Rozmanova) do postajališča Nova, po cesti ZP Godina, Ferrarski do postajališča Supernova-AP Koper. Med 14.20 in 18.00 uro bodo avtobusi vozili iz nadomestnega postajališča Potniški terminal

 

Linija MP štev. 8 Potniški t.-Olmo-Potniški t. med 10.30 in 14.20 uro bo začetek in konec linije na avtobusni postaji Koper. V odhodu iz Kopra vozi po Kolodvorski, Ljubljanski do postajališča ul. 15. Maja in po voznem redu (Rozmanova-Olmo) do postajališča Lesnina, po Ferrarski do postajališča Supernova-AP Koper. Med 14.20 in 18.00 uro bodo avtobusi vozili iz nadomestnega postajališča Potniški terminal. V času med 11.00 in 15.10 uro linija ne bo vozila po ulici 15. maja. V tem času je poleg ostalih postajališč izven uporabe tudi postajališče Ul. 15. maja.

 

V času prireditve niso v uporabi naslednja avtobusna postajališča: Potniški terminal (uporablja se nadomestno postajališče), Sv.Ana p.t.,  Sv.Ana V.n. (Koper Vojkovo nabrežje), Sv.Ana, trg Brolo, Kosovelov trg, Banka (v obeh smereh), Stadion, Lesnina, Tržnica, Zeleni park, Žusterna (v obeh smereh), Molet, Krožna K, Dolga Reber, Žusterna III (v obeh smereh) Beblerjeva K in Ulica 15. maja

 

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5103 in (05) 662-5105.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska

 

PREBERITE TUDI:

 

(2) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na liniji Koper-Izola-Piran dne 23. 9.

 

(3) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na liniji Koper-Ankaran-Lazaret meja dne 23. 9.

 

 


 

A V V I S O

 

 

 

Si avvisa la gentile clientela che in occasione dell’evento »I feel Slovenia Ironman 70.3 Istria slovena« in data  23.9.2018 verrà modificato il tragitto  delle linee urbane di Capodistria  ed extraurbane sul territorio della Città Comune di Capodistria, Comuni di Isola, Ancarano e Kozina-Hrpelje.

 

Tra le ore 8.10 e le ore 14.20 tutti gli autobus delle linee urbana 1 e 2, in partenza dalla fermata dell’autobus di Capodistria non transiteranno vicino al Centro commerciale Park center e Vojkovo nabrežje. Durante tale orario le fermate di autobus Supernova, Sveta Ana V.n. Luka e Kosovelov trg non verranno servite.

 

Dalle ore 8.10 alle ore 10.30 gli autobus sulla linea indicata, in partenza dalla fermata di Capodistria, transiteranno sulle Kolodvorska e Ljubljanska sino alla fermata di Banca I – Mercato e proseguiranno secondo l’orario usuale.

 

Tra le ore 10.30 e le 14.20 gli autobus in partenza dalla fermata di Capodistria transiteranno lungo il seguente tragitto:

 

  • Linea 1 Kampel (Šalara): sulla Kolodvorska e Ljubljanska sino alla fermata Olmo K e proseguiranno secondo l’orario usuale, al ritorno da Kampel (Šalara) gli autobus viaggeranno sino alla fermata Lesnina e lungo la Ferrarska sino alla fermata Supernova-AP Capodistria.
  • Linea 2 Ospedale (Markovec): sulla Kolodvorska, Ljubljanska (con fermata obbligatoria Lesnina) e sulla strada Z.P. Godina sino alla fermata Mandrač per proseguire secondo l’orario usuale. Al ritorno da Ospedale (Markovec) sino alla fermata Pasarela, lungo la strada Z.P. Godina e Ferrarska sino alla fermata Supernova-AP Capodistria.

 

Durante tale periodo, oltre alle fermate su indicate, non verranno servite nemmeno le seguenti fermate: Banca (entrambi), Lesnina, Stadion, Zeleni park e Mercato

 

Le linee MP n. 5, 6, 7 e 8 sino alle ore 10.30 transiteranno sino alla fermata Banca, che diverrà anche la prima e l’ultima fermata della linea. Tra le ore 14.20 e le ore 18.00 tutti gli autobus delle linee 6, 7 e 8 utilizzeranno la fermata sostitutiva Terminal Passeggeri.

 

Dalle ore 10.30 in poi le linee su menzionate transiteranno secondo il seguente orario:

 

  • Linee MP n. 5 Piazza Brolo-Markovec: tra le ore 30 e le 14.20 la fermata Capodistria sarà la prima e l’ultima fermata della linea. In partenza da Capodistria prosegue lungo la Kolodvorska, Ljubljanska (con fermata obbligatoria Lesnina), sulle strade Z.P. Godina e Veno Pilon (con fermata obbligatoria Veno Pilon) sino alla fermata Markovec Center za Gradom (con percorso circolare). In partenza da Markovec Center za Gradom (a conclusione del percorso circolare) prosegue sulla strada Veno Pilon (con fermata obbligatoria a Nova K), sulla strada ZP Godina e Ferrarska sino alla fermata Supernova-AP Koper. Tra le ore 14.20 e le ore 17.00 l’autobus viaggia dalla fermata piazza Brolo sino alla fermata Mercato e lungo la strada Veno Pilon (con fermata obbligatoria a Veno Pilon) sino alla fermata Markovec Center za Gradom (concludendo il percorso circolare). In partenza da Markovec Center za Gradom (a conclusione del percorso circolare) viaggia sulla strada Veno Pilon (con fermata obbligatoria a Nova K), sino alla fermata Zeleni park per proseguire secondo l’orario usuale.

 

  • Linea MP n. 6 Terminal Passeggeri-Markovec: tra le ore 30 e le 14.20 la fermata Capodistria sarà la prima e l’ultima fermata della linea. In partenza da Capodistria prosegue lungo la Kolodvorska, Ljubljanska (con fermata obbligatoria Lesnina), sulle strade Z.P. Godina e Veno Pilon (con fermata obbligatoria Veno Pilon) sino alla fermata Markovec Center za Gradom (con transito circolare). In partenza da Markovec Center za Gradom (a conclusione del percorso circolare) prosegue sulla strada Veno Pilon (con fermata obbligatoria a Nova K), sulle strade ZP Godina e Ferrarska sino alla fermata Supernova-AP Capodistria. Tale le ore 14.20 e le ore 17.00 l’autobus viaggia sino alla fermata sostitutiva Terminal Passeggeri sino alla fermata Mercato e lungo la strada Veno Pilon (con fermata obbligatoria a Veno Pilon) sino alla fermata Markovec Center za Gradom (concludendo il percorso circolare). In partenza da Markovec Center za Gradom (a conclusione del percorso circolare) prosegue sulla strada Veno Pilon (con fermata obbligatoria a Nova K), sino alla fermata Zeleni park-Banca per proseguire sino alla fermata sostitutiva Terminal Passeggeri. Tale le ore 17.00 uro e le ore 18.00 l’autobus viaggia dalla fermata sostitutiva Terminal Passeggeri.

 

Linea MP n. 7 Terminal Passeggeri-Markovec-Terminal Passeggeri: tra le ore 10.30 e le 14.20 la fermata Capodistria sarà la prima e l’ultima fermata della linea. In partenza da Capodistria prosegue lungo Kolodvorskia, Ljubljanska (con fermata a Lesnina) e lungo la strada Z.P.Godina sino alla fermata Nova secondo il nuovo orario (Markovec-Rozmanova) sino alla fermata Nova, lungo la strada ZP Godina, Ferrarska sino alla fermata Supernova-AP Capodistria. Tra le ore 14.20 e le ore 18.00 gli autobus viaggeranno dalla fermata sostitutiva Terminal Passeggeri.

 

Linea MP n. 8 Terminal Passeggeri-Olmo-Terminal Passeggeri: tra le ore 10.30 e le 14.20 la fermata Capodistria sarà la prima e l’ultima fermata della linea. In partenza da Capodistria prosegue sulla Kolodvorska, Ljubljanska sino alla fermata di Via 15 Maggio e secondo l’orario usuale  (Rozmanova-Olmo) sino alla fermata Lesnina, lungo la Ferrarska sino alla fermata Supernova-AP Capodistria. Tra le ore 14.20 e le ore 18.00 gli autobus viaggeranno dalla fermata sostitutiva Terminal Passeggeri. Tra le ore 11.00 e le ore 15.10 sulla linea lungo la Via 15 Maggio non sarà servita. Durante questo periodo, oltre alle restanti fermate fuori servizio, anche la fermata Via 15 Maggio no verrà servita.

 

Durante l’evento non verranno servite le seguenti fermate degli autobus: Terminal Passeggeri (utilizzare la fermata sostitutiva), Sv. Ana p.t., Sv. Ana V.n. (Capodistria Vojkovo nabrežje), Sv. Ana, Piazza Brolo, Piazza Kosovelov trg, Banca (in entrambe le direzioni), Stadion, Lesnina, Mercato, Zeleni park, Žusterna (in entrambe le direzioni), Molet, Krožna K, Dolga Reber, Žusterna III (in entrambe le direzioni) Beblerjeva K e Via 15 Maggio

 

Per maggiori informazioni telefonare ai numeri (05) 662-5103 e (05) 662-5105.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.