Skladnost poslovanja

Cilj skladnosti poslovanja je delovati z integriteto in preprečevanjem.

Zaradi kompleksne strukture in mednarodnega poslovanja, Arriva potrebuje dobro strukturirano organizacijo za zagotavljanje skladnosti poslovanja.

Arriva vidi skladnost poslovanja kot upravljanje s tveganji, s poudarkom na preprečevanju. Kot pošten, zaupanja vreden poslovni partner imamo cilj preprečiti morebitne kršitve, še preden se zgodijo. Skladnost poslovanja je zato bistven del sistema upravljanja s tveganji skupine Arriva. Dejavnosti povezane s skladnostjo so osredotočene na preprečevanje korupcije in drugih oblik gospodarskega kriminala.

Protikorupcijski program Arrive

Trajnostni uspeh je mogoče doseči le, če vsi zaposleni in vodstvo ravnajo v skladu z zakonodajo in v skladu z vrednotami skupine, ne tvegajo neupravičenih tveganj in živijo v skladu s korporativno kulturo, ki temelji na naših vrednotah. Vrednote so tiste, ki usmerjajo naše delovanje pri vsakdanjem delu.

Standardi v poslovanju

Skupina Arriva je zavezana skladnosti pri poslovanju z mednarodnim in lokalnim pravom. Poleg tega je skupina opredelila Kodeks ravnanja – etične standarde poslovnega vedenja, ki so zasidrani v našem poslovanju.

Kodeks ravnanja določa standarde in pričakovanja pri dnevnem poslovanju naših zaposlenih in vodilnih. Naši vodje delujejo kot vzorniki tudi na tem področju.

Na podlagi zakonodaje in Kodeksa ravnanja smo določili jasne dogovore, ki določajo etično ravnanje v skladu s pravili in drugimi predpisi. Ta notranja določila dajejo napotke za zaposlene in vodstvo pri vseh poslovnih transakcijah in pri stikih s strankami. Notranji predpisi opredeljujejo ravnanje zlasti v naslednjih primerih:

 • Donacije in sponzorstvo
  Transparentno ravnanje glede vabil in daril s strani tretjih oseb ali lastnega podjetja
 • Varovanje premoženja
  Direktiva o zaščiti premoženja skupine Arriva in zaupnem obravnavanju vseh poslovnih podatkov
 • Konkurenčno pravo / določanje cen
  Informacije in napotki, kako se izogniti omejevalnim sporazumom, določanju cen in antikonkurenčnemu oblikovanu cen.
 • Svetovalci, posredniki, zastopniki
  Pravila o sodelovanju in izbiri
 • Nasprotje interesov
  Smernice o tem, kako se izogniti nasprotju interesov npr. med zasebnimi interesi zaposlenih in delodajalcem. 
 • Naši standardi poslovnega ravnanja

Poslovni partnerji

Skupina Arriva je zavezana trajnostnemu in odgovornemu ravnanju

Kodeks ravnanja Arriva za poslovne partnerje (Kodeks), Odgovorna politika nabave in Politika skupine Arriva o preprečevanju podkupovanja zavezujejo naše dobavitelje in poslovne partnerje, da ravnajo v skladu z etičnimi in pravnimi standardi. To je pomemben temelj našega poslovnega sodelovanja.

Kodeks, Odgovorna politika nabave in Politika skupine Arriva o preprečevanju podkupovanja jasno določajo pričakovanja Arrive: dobavitelji in poslovni partnerji se strinjajo, da bodo ravnali skladno z zahtevami vseh dokumentov. Arrivi to predstavlja pomemben prispevek k trajnostnemu ravnanju v dobavni verigi.

Kodeks, Odgovorna politika nabave in Politika skupine Arriva o preprečevanju podkupovanja temeljijo – poleg drugega – na načelih Svetovnega dogovora ZN. Ista načela smo si zastavili v Kodeksu ravnanja, ki velja za naše vodje in zaposlene. Le-ta velja po vsem svetu, v vseh podjetjih in za vse posameznike, pri katerih naročamo blago ali storitve.

Sistem posredovanja zaupnih informacij

Skupina Arriva je zavezana etičnemu delovanju, ki je v skladu z zakonskimi določbami in to pri vseh poslovnih transakcijah.

Ker obstaja možnost, da se pojavijo situacije, ko je potrebno poročati o sumu gospodarskega kriminala, smo uvedli sistem, ki omogoča posredovanje zaupnih informacij na zaupen način. Cilj sistema skupine Arriva je zaščititi podjetje pred škodo zaradi korupcije, omejevalnih ravnanj in goljufije.

Skupina Arriva zato zaposlenim, poslovnim partnerjem in strankam ponuja različne kanale za poročanje o domnevnih kršitvah. Poročila se obravnavajo strogo zaupno, na  zahtevo tudi anonimno.

Slovenija

Pošlji spletno sporočilo

Velika Britanija

T:  +44 191 528 5322
Pošlji spletno sporočilo