Sponzorstva in donacije

Kot družbeno odgovorno podjetje, ki se zaveda vpetosti v širše družbeno in naravno okolje, želimo prispevati k višji kakovosti življenja in razvoju tako v lokalnih okoljih kot na vseslovenski ravni.

Skupina Arriva tesno sodeluje z lokalnimi skupnostmi, kjer deluje.

Preko sponzorstev in donacij podpiramo in omogočamo boljše delovanje organizacij, društev ter zavodov na področju športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, humanitarne dejavnosti in drugih družbeno odgovornih aktivnosti. Na ta način se odzivamo na potrebe okolja in dejavno skrbimo za zmanjševanje škodljivih vplivov v naravnem okolju.

Kako postati partner Arrive v sklopu družbene odgovornosti na področju sponzorstva?

Arriva namenja posebno pozornost sponzorstvu. Želimo biti zanesljiv partner gospodarstva in prebivalstva. Našo vlogo vidimo v aktivnem in stalno prispevku k razvoju družbe. Trudimo se biti trdno povezani s skupnostmi v katerih delujemo, kar prispeva k njenemu nadaljnjemu razvoju in stabilnost. Pri tem nismo sami. Zato pričakujemo, da nas kontaktirate z dobrimi idejami za sodelovanje pri pozitivnih, družbeno koristnih projektih na vseh področjih življenja in dela.

Prošnjo za sponzorstvo ali donacijo lahko posredujete na e-naslov info@arriva.si ali na naš naslov:

Arriva Slovenija
Mirka Vadnova 8
4000 Kranj

Ključna vodila, ki jih upoštevamo pri izboru sponzorskih projektov:

 • Sponzorski oziroma donatorski odnos razumemo kot partnerstvo, ki zagotavlja vzajemni napredek za sponzorja ali donatorja, prejemnika in širšo družbo.
 • Prizadevamo si za transparentnost, zato sponzorska sredstva podeljujemo na razpisih, v katerih objavljamo tudi kriterije za izbor sponzorskih in donatorskih projektov.
 • Pri odločitvi za sponzorsko ali donatorsko podporo sledimo trojnemu namenu – krepitvi blagovne znamke Arriva, udejanjanju družbene odgovornosti in podpori lokalnim okoljem. S trojnim namenom so povezana tudi merila za izbor sponzorskih ali donatorskih dejavnosti.

Pri izboru sponzorskih projektov zasledujemo poslovne cilje in cilje, povezane z družbeno odgovornostjo, kot so spodbuda partnerjev in sponzorirancev k družbenoodgovornim dejanjem ter izvedba projektov na področjih športa, izobraževanja, kulture, zdravstva, okoljevarstva in drugih potreb okolja. Našteti cilji skupaj ustvarjajo osnovo za merila pri izboru sponzorskih projektov.

Merila za izbor sponzorstvih sredstev so:

 • obiskanost dogodka,
 • primernost in možnost sodelovanja,
 • medijska pojavnost in oglaševanje projekta ali dogodka,
 • geografska umeščenost in odmevnost projekta ali dogodka,
 • dodatne dejavnosti vlagatelja (ugodnosti za zaposlene).

Postopek izbora projektov:

 • Skupina Arriva objavi razpis, na podlagi katerega lahko zainteresirane organizacije zaprosijo za sponzorska ali donatorska sredstva. Obravnavajo se samo vloge za sponzorstva in donacije, ki so oddane v času razpisa.
 • Izbor projektov opravijo komisije, ki so pri svojem delu avtonomne.
 • V kolikor bo vaš projekt izbran za sodelovanje, bomo v roku 30 delovnih dneh stopili v stik z vami z navodili o nadaljnjem poteku donacije ali sponzorstva. V kolikor vaša vloga ne bo odobrena, nadaljnjih obvestil ne boste prejeli.
 • Sponzorska sredstva so izplačana na podlagi dokazil o izvedenih sponzorskih obveznostih.

Kaj je sponzorstvo?

Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.

Kaj je donacija?

Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne in okoljevarstvene namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.