Pogoji uporabe Arriva Piran

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE
Uporabniki storitev enotne mestne kartice Piran (EMK Piran) si lahko na svoje pametne mobilne telefone Android in iOS namestite mobilno aplikacijo Arriva Piran, ki služi kot virtualna vrednostna enotna mestna kartica.

Aplikacija Arriva Piran je inovacija Občine Piran in Arrive, ki za brezkontaktno plačevanje storitev sistema enotne mestne kartice Piran uporablja tehnologijo DOV.

Ob menjavi mobilnega telefona boste lahko na prodajnem mestu AP Lucija, Obala 114 ali preko e-pošte na piran@arriva.si aktivirali aplikacijo Arriva Piran na novi mobilni napravi.

Prenos sredstev med fizično in virtualno enotno mestno kartico v mobilni aplikaciji Arriva Piran je mogoč na prodajnem mestu AP Lucija.

Za dodatne informacije sta uporabnikom na voljo e-naslov piran@arriva.si in telefonska številka 05 671 31 22.

Mobilna aplikacija Arriva Piran omogoča hitro in enostavno plačilo za:

  • potovanja z mestnimi avtobusi.

Aplikacija nudi prijazno in enostavno uporabniško izkušnjo imetnikom pametnih mobilnih telefonov z operacijskim sistemom Android ali iOS.
Pri storitvah mestnega potniškega prometa vam aplikacija ponuja vse, kar sicer omogoča vrednostna enotna mestna kartica Piran. Z njo lahko brezstično plačate vožnjo z mestnim avtobusom (Arriva), brezplačno prestopate v roku 30 minut in polnite račun kartice. Prav tako lahko v aplikaciji spremljate stanje na računu in zgodovino validiranja ter urnik prihodov avtobusov, načrtujete pot po mestu in dostopate do potovalnih informacij.
Aplikacija Arriva Piran je na voljo uporabnikom vseh mobilnih operaterjev, polnjenje računa vrednostne enotne mestne kartice z VALÚ-jem pa je na voljo uporabnikom vseh slovenskih mobilnih operaterjev.

Kako si naložim aplikacijo
V iskalnik spletne trgovine vpišite ključno besedo Arriva Piran.
Mobilno aplikacijo Arriva Piran si lahko prek spletne trgovine Google Play namestite imetniki pametnih mobilnih telefonov in operacijskim sistemom Android 5.0 ali več ter preko App store za mobilne naprave z operacijskim sistemom iOS 10 ali več. Ne priporočamo uporabe na netovarniških različicah operacijskih sistemov Android ali iOS.

Polnjenje mobilne aplikacije
Polnjenje dobroimetja mobilne aplikacije Arriva Piran je možno

  • v aplikaciji prek VALÚ,
  • v aplikaciji prek plačilnih kartic.

Najvišja dovoljena vrednost dobroimetja je 50,00 €.

Polnjenje z VALÚ-jem
Znotraj aplikacije izberite polnjenje računa z VALÚ-jem, določite znesek polnitve in vnesite PIN (če ga imate aktiviranega). Pred prvim polnjenjem je potrebna aktivacija vaše telefonske številke za polnitev z VALÚ-jem. Pri prvem poskusu polnjenja računa na zaslonu Arriva Piran vam aplikacija samodejno ponudi možnost aktivacije polnitve z VALÚ-jem. V prikazano okence vnesite telefonsko številko, na katero prejmete potrditveni SMS z aktivacijsko kodo, ki jo vnesite v potrditveno okence.
Prav tako lahko vključite polnitev dobroimetja z VALÚ-jem na zaslonu Povezana številka, do katerega lahko dostopate z drsnim menijem. Če v kratkem ne prejmete sporočila, na zaslonu »Povezana številka« preverite, ali ste vnesli pravilno številko. V primeru, da je številka pravilna, lahko na istem zaslonu ponovno zahtevate aktivacijsko kodo.
Polnjenje računa mobilne aplikacije z VALÚ-jem je omogočeno vsem uporabnikom slovenskih mobilnih operaterjev. Naročniki Telekoma Slovenije in A1 lahko ob polnjenju EMK Piran z VALÚ-jem svoj račun VALÚ napolnite tudi samodejno z VALÚ Moneto, če v času polnitve na računu VALÚ ne boste imeli dovolj sredstev.

Polnjenje preko plačilnih kartic
Znotraj aplikacije določite znesek polnitve in izberite polnjenje računa preko kreditne kartice. Aplikacija vas bo vodila do obrazca, kamor boste vpisali številko plačilne kartice in ostale potrebne podatke za uspešno polnitev. Po uspešni polnitvi bo mobilna aplikacija samodejno nadaljevala na začetni zaslon, kjer je prikazano stanje dobroimetja na vašem Arriva Piran računu. Hitro in učinkovito lahko nadaljujete nakup mesečne vozovnice ali pa avtomatsko kupite enkratno vozovnico kar na avtobusu.

Nakup mesečne vozovnice
Vse formalnosti za prenos pravic iz fizične terminske enotne kartice na virtualno enotno kartico (aplikacijo) in zapis pravic do uporabe mesečne vozovnice, uporabnik uredi na prodajnem mestu Arrive, Pomembnejše postajališče Lucija, Obala 114, Portorož.
Zapis pravic do mesečne vozovnice je možen le na enem mediju (v aplikaciji ali na fizični kartici, ne pa na obeh).
Do mesečne vozovnice v mestnem prometu Piran so upravičeni občani s stalnim in/ali začasnim prebivališčem v občini Piran ter učenci, dijaki in študentje, ki se šolajo v eni od šol na območju Občine Piran.

Uporaba aplikacije
Mobilna aplikacija Arriva Piran omogoča hitro in enostavno plačilo potovanja z mestnimi avtobusi. Vsa plačila storitev z mobilno aplikacijo Arriva Piran potekajo podobno kot z vrednostno enotno mestno kartico Piran v fizični obliki.


INFORMAZIONI PER GLI UTENTI
Gli utenti dei servizi della tessera unica per il trasporto urbano di Pirano (in seguito EMK Piran) possono installare sui loro smartphone Android e iOS l’applicazione mobile Arriva Piran, che funge da un’unica tessera urbana credito trasporti virtuale.

L’applicazione Arriva Piran è un’innovazione del Comune di Pirano e di Arriva, che utilizza la tecnologia DOV per i pagamenti contactless dei servizi offerti dalla tessera unica per il trasporto urbano di Pirano.

Cambiando il cellulare potete attivare l’applicazione Arriva Piran sul nuovo dispositivo mobile presso la stazione dell’autobus di Lucija-Lucia, Obala 114 o inviando la mail al seguente indirizzo di posta elettronica piran@arriva.si.

Il trasferimento dei fondi tra la tessera unica per il trasporto urbano fisica e virtuale nell’applicazione mobile Arriva Piran è possibile presso il punto vendita alla stazione dell’autobus di Lucija-Lucia.

Per ulteriori informazioni gli utenti possono rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica piran@arriva.si o al numero di telefono 05 671 31 22.

L’app mobile Arriva Piran rende semplice e veloce la vostra esperienza di pagamento:

  • dei titoli di viaggio del trasporto pubblico.

L’app offre agli utenti di smartphone con sistema operativo Android o iOS un’esperienza utente user-friendly e facile.
Nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico, l’app fornisce tutto ciò che è consentito dalla tessera credito trasporti unica di Pirano. L’applicazione consente l’acquisto contactless di titoli di viaggio del trasporto pubblico (Arriva) o il cambio di percorso entro 30 minuti e la ricarica del credito sulla tessera. Inoltre l’applicazione consente anche di monitorare lo stato dell’account, la cronologia delle validazioni e gli orari degli arrivi, nonché pianificare il percorso per la città e accedere alle informazioni di viaggio.
L’applicazione Arriva Piran è disponibile per gli utenti di tutti gli operatori di telefonia mobile, la ricarica del credito sulla tessera credito trasporti unica tramite VALÚ invece è a disposizione degli utenti di tutti gli operatori di telefonia mobile sloveni.

Come scaricare l’applicazione
Inserire nel motore di ricerca del negozio online la parola chiave Arriva Piran.
L’app mobile Arriva Pirano può essere scaricata tramite Google Play Online Store dagli utenti di smartphone con sistema operativo Android 5.0 o superiore e tramite l’App Store dagli utenti dei dispositivi mobili con sistema operativo iOS 10 o superiore. Si sconsiglia l’uso su versioni non originali di sistemi operativi Android o iOS.

Ricarica dell’applicazione mobile
Ricaricare il credito dell’applicazione Arriva Piran è possibile

  • nell’applicazione tramite VALÚ,
  • nell’applicazione tramite carte di pagamento.

Il valore massimo del credito è di € 50,00.

Ricarica con VALÚ
Scegliere nell’ambito dell’applicazione la ricarica del credito con VALÚ, stabilire l’ammontare ed inserire il PIN (se attivato). Prima della prima ricarica è richiesta l’attivazione del numero di telefono di ricarica VALÚ. Al primo tentativo di ricarica del credito, nella schermata dell’app Arriva Piran viene offerta automaticamente la possibilità di attivare la ricarica tramite VALÚ. Nella casella visualizzata inserire il numero di telefono a cui riceverete un SMS di conferma con il codice di attivazione da inserire nella casella di conferma.
La ricarica del credito tramite VALÚ si può attivare anche nella schermata “Numero collegato” a cui si piò accedere tramite il menù a scorrimento. Se in breve non riceverete il messaggio, assicurarsi nella schermata “Numero collegato” che il numero di telefono sia stato inserito senza errori. Se il numero è corretto, nella stessa schermata è possibile richiedere nuovamente il codice di attivazione.
La ricarica del credito dell’applicazione mobile tramite VALÚ è acconsentita a tutti gli utenti degli operatori mobili sloveni. Gli abbonati di Telekom Slovenija e A1 possono ricaricare automaticamente il proprio account VALÚ con VALÚ Moneta al momento di ricarica della tessera unica per il trasporto urbano EMK Piran con VALÚ, se al momento della ricarica sull’account VALÚ non dispongono di fondi sufficienti.

Ricarica tramite carte di pagamento
Determinare l’importo di ricarica all’interno dell’app e scegliere la ricarica dell’account tramite carta di credito. L’applicazione conduce l’utente al modulo dove deve inserire il numero della carta di pagamento ed altri dati necessari per la ricarica corretta. Al termine della ricarica, l’applicazione mobile riprende automaticamente la visualizzazione della schermata principale che mostra il saldo dell’account di Arriva Piran selezionato. Si può continuare rapidamente ed efficacemente con l’acquisto dell’abbonamento mensile o acquistare automaticamente il biglietto di corsa semplice direttamente sull’autobus.

Utilizzo dell’applicazione
Con l’applicazione mobile Arriva Piran, il pagamento del trasporto pubblico urbano diventa facile e veloce. I pagamenti di servizi tramite l’applicazione mobile Arriva Piran vengono effettuati in modo simile a quelli che si effettuano con la tessera credito trasporti unica di Pirano in formato fisico.