Politika varstva osebnih podatkov v okviru dejavnosti avtobusnih prevozov

1)     O Politiki varstva osebnih podatkov 

Namen Politike varstva osebnih podatkov v okviru dejavnosti avtobusnih prevozov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev naših strank ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov v okviru izvajanja javnega linijskega, občasnega ter posebnega linijskega prevoza potnikov s strani družbe ARRIVA d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj (v nadaljevanju: Družba) ter pravicami Posameznikov na tem področju. Ta Politika pojasnjuje tudi soglasje Posameznikov za obdelavo njihovih osebnih podatkov, če je to podano.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. Aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije Družbe in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 • nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,
 • posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih

Kjer je to primerno, se določila te Politike, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za pravne osebe, če je to po vsebini primerno.

2)     Upravljavec, obdelovalec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov 

V okviru javnega linijskega prevoza, ki se izvaja v obsegu Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) je ARRIVA d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj obdelovalec osebnih podatkov, saj osebne podatke obdeluje v imenu upravljavca. V ostalih okvirih javnega linijskega prevoza (izven obsega IJPP) pa je ARRIVA d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, upravljalec osebnih podatkov.

V okviru posebnega linijskega prevoza je ARRIVA d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, prav tako obdelovalec osebnih podatkov, saj osebne podatke obdeluje v imenu upravljavca.

ARRIVA d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, osebne podatke obdeluje v skladu s to Politiko ne glede na to, ali nastopa v vlogi obdelovalca ali upravljalca osebnih podatkov.

V Družbi je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@arriva.si.

3)     Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov Obdelava na podlagi pogodbe:

Kadar Družba obdeluje osebne podatke Posameznikov kot obdelovalec jih obdeluje skladno z namenom, zaradi katerih mu osebne podatke posreduje upravljalec in izključno za ta namen.

Družba kot upravljavec obdeluje osebne podatke Posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za zagotavljanje storitev prevoza potnikov in druge storitve, ki so s to dejavnostjo neposredno ali posredno povezane ali katerokoli drugo storitvijo, ki jo na podlagi pogodbe izvaja ali je njen naročnik Družba.

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti Družba obdeluje osebne podatke Posameznikov za naslednje namene: identifikacija Posameznika, priprava ponudbe, sklenitev pogodbe, izvedba ali sprememba izvedbe storitve, obveščanje o spremembi zakonodaje na relevantnem področju ali spremembi splošnih pogojev, izvajanje sprememb pogodbenega razmerja, obračunavanje storitev, reševanje morebitnih težav (kot npr. zamenjava izgubljene vozovnice, preverjanje salda dobroimetja), ugovorov ali reklamacij Posameznikov, pošiljanje obvestil Posameznikom v zvezi z izvajanjem storitev prevoza potnikov, izvajanje morebitnih postopkov izterjave, reševanje sodnih sporov ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med Družbo in Posameznikom. V obsegu, nujno potrebnem za preverjanje pristnosti in identifikacijo transakcij, Družba obdeluje podatke tudi za potrebe obračuna provizij zaposlenim in poslovnim partnerjem, ki prodajajo ali posredujejo storitve Posameznikom, ter opredelitev njihove učinkovitosti ter pripravo poročil in planiranje nadaljnjih prodajnih aktivnosti.

Za potrebe izvajanja dejavnosti prevoza potnikov ter s tem povezanih storitev, ki jih je naročil Posameznik, Družba, dokler je to potrebno za izvajanje teh storitev, obdeluje vse podatke, ki so za to potrebni. Sem sodijo zlasti ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, status (delavec, upokojenec, dijak, študent), izobraževalna ustanova (osnovna šola, srednja šola, fakulteta), podatki o zakonitem zastopniku mladoletne osebe (EMŠO, priimek, ime, naslov stalnega bivališča).

Posameznik je obveščen o možnosti, da se pri naročilu na nekatere storitve ali v zvezi z izvajanjem posameznih pogodbenih pravic in obveznosti, lahko preverja njegova identiteta in izvede primerjava s podatki, ki jih je posredoval ob sklenitvi pogodbe bodisi Družbi kot upravljalcu bodisi tretji osebi kot upravljavcu. Družba ne odgovarja za morebitno razkritje osebnih podatkov ali zlorabo identitete Posameznika, ki je posledica neustreznega varovanja ali upravljanja s programsko ali strojno opremo, ki izvira iz sfere upravljavca (kadar to ni Družba) Posameznika ali katerekoli tretje osebe (npr. vdor v njegovo e-pošto idr).

Obdelava na podlagi zakona:

Družba obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev pogodbe, zaračunavanja storitev, reševanje morebitnih reklamacij ter izpolnjevanje drugih zahtev v skladu z zakonodajo, ki ureja delovanje prevoza potnikov in povezanih storitev.

Družba za namene obračuna ter za plačila v zvezi s storitvijo obdeluje naslednje podatke o strankah ter o njihovem plačilu (“Podatki o izpolnitvi plačilne obveznosti”): nesporna identifikacija Posameznika (ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, EMŠO ali rojstni datum), priznani popusti, davek, datum plačila, banka Posameznika, TRR posameznika, datum potovanja, vrsta oz. smer potovanja, morebitni ugovori ali pritožbe v zvezi s storitvijo.

Družba obdeluje osebne podatke tistih, ki se prijavijo na razpisano delovno mesto, pri čemer Družba poskrbi za zaščito osebnih podatkov. Družba shrani informacije in podatke v zvezi z prošnjo oziroma prijavno na razpisano delovno mesto, kar vključuje tudi informacije, ki jih Družba prejme v prošnji oz. prijavi, na primer reference pri prejšnjih delodajalcih. Na podlagi osebnih podatkov Družba oceni prijavo oz. prošnjo ter druge morebitne informacije o kandidatu. Na podlagi podatkov Družba kandidatu pošlje tudi odgovor na prošnjo in ga povabili na razgovor, če profil kandidata ustreza prostemu delovnemu mestu. Družba od kandidatov ne zahteva posebnih vrst osebnih podatkov, kar pomeni, da pri predložitvi prošnje oz. Prijave ni potrebno navesti podatkov kot na primer: rasa/etnično poreklo, politično mnenje, versko/filozofsko prepričanje, članstvo v sindikatu in spolne usmerjenosti.

Družba na enak način obravnava tudi osebne podatke, ki jih zainteresirane osebe samoiniciativno posredujejo zaradi interesa za sklenitev delovnega razmerja v Družbi. V teh primerih Družba hrani osebne podatke do preklica, podatke pa uporablja za kontaktiranje takšne osebe v primeru potreb po novih zaposlenih.

Iz vsakokrat veljavne zakonodaje lahko izhajajo tudi drugi nameni obdelave, kot so na primer evidenca in izvajanje prestopa državne meje skladno z določbami Zakona o nadzoru državne meje in druge področne zakonodaje.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Družba: 

Družba lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Družba ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine Posameznika, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Slednje velja zlasti, kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Posamezniku, Družba opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma statistične analize Družbe. Kot dodaten ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje obdelave podatkov o prometu se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov ali anonimizacija.

Na podlagi zakonitega interesa lahko Družba Posameznike za namene izboljšave storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Družba zaradi tehtanja tega interesa z interesi Posameznika ne kontaktira ponovno tistih Posameznikov, ki so temu ugovarjali.

Družba ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe anonimizirati oziroma agregirati in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, načrtovanja poslovanja in podobno.

Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih.

Družba lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o Posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s Posameznikom, kamor sodijo podatki o Posamezniku, lahko hranijo še pet let po prenehanju pogodbenega razmerja.

Družba si pridružuje pravico, da podatke o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti Posameznikov (podatke o plačilih računov) obdeluje za zavrnitev sodelovanja s Posameznikom, ki svoje pogodbene obveznosti ne plačujejo pravočasno.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov: 

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga Posameznik da Družbi. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah Družbe. Obveščanje se izvaja prek komunikacijskih kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne ali spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli Družba, pri čemer si Družba pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti preko e-pošte ali na prodajnem mestu Družbe. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme Družba.

Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

Podatki, za katere je dana privolitev, se obdelujejo do preklica. Soglasje posameznika v nobenem primeru ni pogoj za koriščenje storitev Družbe.

4)     Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora) 

Družba lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Posameznikih:

 1. drugim prevoznikom ali izvajalcem, ki z Družbo sodelujejo za izpolnitev storitve Posameznika v obsegu, kot je to potrebno za izpolnitev pogodbe ipd.;
 2. osebam, ki opravljajo storitve, ki so povezane z izvajanjem prevoza potnikov, na primer storitve plačil;
 3. osebam, ki za Družbo izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer priprava in pošiljanje računov, katalogov ali drugega promocijskega materiala (obvestilo o popustih, izletih, nagradnih igrah ipd.) ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj programske in strojne opreme, vključno s programsko opremo, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
 4. osebam, ki za Družbo opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki;
 5. izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov, ali pristojnemu sodišču v postopkih reševanja sporov, zlasti v zvezi z izvajanjem in zaračunavanjem storitev.

Zgoraj navedene tretje osebe lahko osebne podatke uporabljajo le za dogovorjene namene ter jih ne bodo razkrivale tretjim, razen v obliki ali obsegu, ki ga zahteva zakon ali ki ga dovoljuje dogovorjeni namen.

Podatke smejo znotraj Družbe obdelovati le pooblaščene osebe, ki skrbijo za izvajanje ali zaračunavanje storitve, odgovarjajo na vprašanja, pritožbe ali reklamacije Posameznikov, odkrivajo prevare, tržijo storitve prevoza potnikov ali opravljajo druge naloge, pri katerih je potrebna obdelava osebnih podatkov, pri čemer mora biti ta obdelava omejena na obseg, ki je potreben za namene takih dejavnosti.

Družba je član skupine družb Arriva Slovenije, ki jo sestavljata družbi ARRIVA d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj in Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper – Capodistria ter lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo skladno s pravom EU in slovenskimi predpisi, podatke o Posameznikih posreduje v družbo iz skupine Arriva Slovenija. Družba lahko posreduje osebne podatke tudi v nekatere tretje države, če je to skladno s pravom EU in slovenskimi predpisi. Posredovanje podatkov v tretje države se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje države, ki jih predpisujejo pravo EU ter veljavni slovenski predpisi. Mogoče podlage vključujejo:

 • izvedbeni akt Evropske komisije o ustreznosti varstva v tretji državi;
 • zavezujoča poslovna pravila, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, če so ta ustrezno odobrena;
 • standardna določila o varstvu podatkov;
 • drug mehanizem, ki ga dopušča Splošna uredba o varstvu
5)     Rok in lokacija hrambe osebnih podatkov

 Podatki o izpolnitvi plačilne obveznosti in z njimi povezani kontaktni podatki o Posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve Posameznika zaradi trženja storitev prevoza potnikov, druge storitve, ki je s to storitvijo neposredno ali posredno povezana ali katerokoli drugo storitvijo, ki jo izvaja Družba, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali do preklica. Zakon lahko določa daljši rok hrambe glede podatkov Posameznika.

Osebni podatki Posameznika so shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov, odvisno od oblike njihove pridobitve. Zbirke so ustrezno tehnično zavarovane in dostop do njih imajo le pooblaščeni zaposleni v Družbi. Osebni podatki, ki jih Družba prejme v digitalni obliki, so shranjeni na strežnikih na sedežu Družbe, ki se nahajajo v nadzorovanih prostorih, do katerih ima dostop samo pooblaščena oseba, lahko pa tudi pri podjetjih, katerih orodja uporabljamo. Družba sodeluje izključno z vodilnimi ponudniki takšnih orodij in pred vsakim sodelovanjem dogovorimo, da ponudniki orodij nimajo nobene pravice dostopa do osebnih podatkov, če to ni potrebno za izpolnitev njihovih obveznosti. Prav tako Družba preveri, ali imajo ustrezno urejene mehanizme varovanja podatkov in zagotovila, da sami nikoli ne bodo uporabili nobenega podatka Posameznika v nasprotju z našimi navodili.

6)     Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov 

Kadar Družba osebne podatke obdeluje kot upravljavec, zagotavlja Posameznikom uresničevanje njihovih pravic, praviloma v enem mesecu od prejema zahteve Posameznika. Družba lahko podaljša rok za uresničevanje pravic Posameznika za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Družba podaljša rok, o podaljšanju obvesti Posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za podaljšanje. Če Družba osebne podatke obdeluje kot obdelovalec in bo prejela zahtevo Posameznika za uresničevanje njegovih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, bo Posameznika napotila na upravljavca ter mu sporočil ustrezne kontaktne podatke upravljavca, če bo z njimi razpolagala.

Družba sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski naslov dpo@arriva.si ali po pošti na naslov Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, ARRIVA d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj. Posameznik lahko zahtevo odda tudi na prodajnem mestu Družbe.

Kadar Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko Družba zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Družba:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z

Družba Posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico do

 

I. pravica do dostopa do podatkov

 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Družbe dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s Posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za

Na podlagi zahteve Posameznika Družba zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko Družba zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

II.  pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da Družba brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

III.   pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da Družba brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, Družba pa ima obveznost osebne podatke takšnega Posameznik brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa Družbe, a za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar Posameznik nasprotuje obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.
IV.            pravica do omejitve obdelave

 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da Družba omeji obdelavo, kadar:

 • Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti

točnost osebnih podatkov;

 • je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • Družba osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je Posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
V.            pravica do prenosljivosti podatkov
 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedovala Družba, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico,

da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga Družba, ki so ji bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem ovirala, kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi Posameznika ali pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi
VI.            pravica do ugovora

 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Družba ali tretja oseba. Družba preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima Posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

7)   Ogroženost varstva osebnih podatkov

 V primeru ogrozitve varstva osebnih podatkov Posameznika in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za Posameznikove pravice in svoboščine, bo Družba o tem nemudoma obvestila Posameznika.

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bo Družba brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva osebnih podatkov Posameznika o tem obvestila pristojni organ.

8)     Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

 Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov dpo@arriva.si ali po pošti na naslov Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov ARRIVA d.o.o., Ulica Mirka Vadnova, 4000 Kranj. Posameznik lahko pritožbo odda tudi na prodajnem mestu Družbe. Družba bo o pritožbi odločila v roku 1 meseca, v izjemnih primerih lahko ta rok podaljša, o čemer bo obvestila Posameznika.

Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je Posameznik pri Družbi uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi Družbe meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri Družbi v roku 15 dni. Družba mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

9)     Povezave do drugih spletnih strani 

Ponudba Družbe na spletu lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Ta Politika ne velja za druge osebe. Ker Družba nima vpliva na to, ali upravljavci takšnih spletnih strani spoštujejo določbe o varovanju podatkov, tudi ne prevzema odgovornosti za pravilnost, ažurnost in popolnost informacij, ki jih zagotavljajo na njihovih spletnih straneh.

10) Veljavnost in spremembe Politike 

O vseh prihodnjih spremembah v zvezi s to Politiko ali z obdelavo osebnih podatkov bodo Posamezniki v naprej obveščeni s posamičnim obvestilom po komunikacijskih kanalih Družbe (npr. po e-pošti), na spletnih mestih ali aplikacijah Družbe (na pasicah, pojavnih oknih) ali z drugim načinom obveščanja.

Ta Politika je objavljena na www.arriva.si in začne veljati 7. 4. 2021 ter nadomešča Politiko z dne

 1. 6. 2020.

 

Bo Karlsson Direktor