Terminske vozovnice

Terminska vozovnica (mesečna, letna) je izdana na brezkontaktni čip kartici (dalje čip kartica). Ob prvem nakupu vozovnice uporabnik plača uporabnino v višini 6,50 €. Nedelujoča čip kartica se deponira pri prevozniku, uporabniku se brez plačila izda nova. Če čip kartica ne deluje zaradi poškodbe oz. uničenja, ki je posledica malomarne uporabe, stroški izdaje nove čip kartice bremenijo uporabnika.

Če uporabnik čip kartice ne potrebuje več, jo lahko vrne. Za nepoškodovano čip kartico vrnemo vplačani znesek uporabnine.

Veljavnost vozovnic

Mesečna vozovnica vključuje neomejeno število voženj na vseh linijah mestnega linijskega prometa in velja od prvega dne v tekočem mesecu do prvega delovnega dne v naslednjem mesecu. Mesečna vozovnica je izdana na ime uporabnika in je ne sme uporabljati drug uporabnik.

Letna vozovnica vključuje neomejeno število voženj na vseh linijah mestnega linijskega prometa in velja od prvega dne v tekočem letu do drugega delovnega dne v naslednjem koledarskem letu. Letna vozovnica je izdana na ime uporabnika in je ne sme uporabljati drug uporabnik.

Terminska (letna, mesečna) vozovnica, izdana za eno od relacij mestnega prometa, velja  na vseh relacijah mestnega prometa ter tudi na ostalih Arrivinih avtobusih v medkrajevnem linijskem prometu na izbrani relaciji.
Terminska (letna, mesečna) vozovnica, izdana za relacijo linijskega prometa, velja na zapisani relaciji tako v linijskem kot v mestnem prometu.

Omogočen je tudi nakup kuponskih vozovnic.  Na brezkontaktno čip kartico potnik lahko naloži določeno število voženj in s tem pridobi med 15% in 20% popusta. Minimalno število voženj je 10.

Čip kartica je veljavni prevozni izkaz, ko je registrirana – približana čitalnemu terminalu, ki je nameščen pri vstopnih vratih.

Uporabnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza pri sebi in jo na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja predložiti v pregled.

Popusti na enosmerno vozovnico

 • Otroci, ki potujejo individualno:
  • do dopolnjenega 4. leta starosti, potujejo brezplačno,
  • od dopolnjenega 4. leta do dopolnjenega 10. leta starosti plačajo 50 % cene,
 • Skupina potnikov do 10. leta starosti
  • otroci do dopolnjenega 10. leta starosti,  ki potujejo kot skupina, plačajo 50 % cene, spremljevalec skupine se pelje brezplačno.
 •  Skupina potnikov starejša od 10 let
  • otroci starejši od 10 let, mladina in odrasli, ki potujejo kot skupina, plačajo 80 % cene. Popust se obračuna, če skupina šteje najmanj 6 oseb.

Spremljevalec otrok in mladine (eden na 5 oseb) se pelje brezplačno.

Spremljevalec odraslih je sestavni del skupine in plača prevoz po enaki ceni kot skupina.

Vračilo vozovnic

Uporabnik lahko vozovnico (ne velja za dijaško in študentsko) zaradi spremembe kraja bivanja, zaposlitve ipd. (kar dokazuje z ustreznimi dokazili), vrne ali zamenja. Neporabljeni znesek voznine se mu vrne po ceni, ki je veljala ob nakupu, pri čemer se obresti ne obračunajo, upošteva pa se način plačila vozovnice in dan vračanja oz. menjave. Uporabnik lahko za čas, ko zaradi bolezni oz. drugih objektivnih razlogov ne bo uporabljal avtobusnih prevozov, ob predložitvi ustreznih dokazil, vozovnico deponira. Neizkoriščena voznina se mu povrne z dnem, ko je bila vozovnica deponirana pri prevozniku. Zahtevku za minulo obdobje se ugodi ob predložitvi zdravniških potrdil.  Vrne se neizrabljen del voznine po evidenci prevoznika.

Vračilo neporabljenega zneska voznine dijaških in študentskih vozovnic se  izvrši skladno  z določili Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, ki določa, da upravičenec lahko vozovnico vrne pred začetkom veljavnosti vozovnice (pred prvim dnem v mesecu, za katerega velja). Vrne se celotni vplačani znesek. Vračilo vozovnice v času veljavnosti vozovnice ni možno, razen vračilo letnih in polletnih vozovnic. Vrne se delež neizrabljene voznine, skladno z določili Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza.

Izguba in zloraba

V primeru izgube brezkontaktne čip kartice potnik ob izdelavi nove kartice krije strošek preklica izgubljene kartice (strošek 2,50 €) in izdaje nove kartice.

Dejanja, ki jih prevoznik opredeljuje kot zlorabo terminskih vozovnic:

 • če jo uporablja druga oseba kot je navedeno na vozovnici,
 • če se uporablja na drugi oz. daljši liniji v javnem  linijskem  prometu, kot je izdana za linijo mestnega prometa,
 • če se uporablja v dneh, ko to ni dovoljeno,
 • če se uporablja kljub temu, da je časovno obdobje, za katerega je bila izdana, že preteklo oz. se še ni začelo,
 • če  vozovnica ni registrirana,
 • če je vozovnica na seznamu preklicanih vozovnic.

Postopek odvzema zlorabljene terminske vozovnice s strani kontrolnega osebja.

Ugotovljene kršitve iz prejšnje točke s strani kontrolnega osebja se sankcionira s plačilom nadomestne prevoznine v višini dvajsetkratne vrednosti dnevne vozovnice na celotni liniji.

Če potnik ne plača prevoznine iz predhodnega odstavka, mu kontrolno osebje vozovnico odvzame.

Postopek odvzema zlorabljene terminske vozovnice s strani voznega osebja.

 • Kljub temu, da potnik plača dnevno vozovnico, vozno osebje zlorabljeno vozovnico odvzame v naslednjih primerih:
  • če jo uporablja druga oseba, kot je navedeno na vozovnici,
  • če je vozovnica na seznamu preklicanih.
 • Če potnik plača voznino, vozno osebje vozovnice, ki jo je potnik poskušal zlorabiti, ne odvzame v naslednjih primerih:
  • če jo poskuša uporabiti na drugi liniji v medkrajevnem linijskem prometu, kot je izdana za relacijo mestnega prometa,
  • če jo poskuša  uporabiti  kljub temu, da je časovno obdobje, za katerega je izdana, že preteklo oz. se še ni začelo.

Potnik mora obvezno plačati dnevno vozovnico od vstopne do namembne postaje. Če potnik noče plačati voznine, nima pravice do prevoza in mora zapustiti vozilo.

 • Izjema: vozno osebje ne sme zavrniti prevoza osnovnošolca, četudi nima veljavne vozovnice in nima denarja, da bi plačal voznino. V primeru kontrole mora vozno osebje kontrolno osebje takoj ob vstopu v avtobus seznaniti s tem primerom.

Postopek vračila odvzete terminske vozovnice.

Upravičenec, ki mu je bila vozovnica odvzeta, lahko le-to proti plačilu nadomestne prevoznine v višini dvajsetkratne vrednosti dnevne vozovnice, prevzame na prodajnem okencu.

Potnik lahko kupi novo vozovnico samo v primeru, da plača doplačilno voznino.