Obveščamo vas, da bodo zaradi izvedbe 6. Istrskega maratona v času od 12.4. do 14.4. spremenjeno izvajanje linij primestnega prometa:

OBVESTILO/AVVISO: Spremenjeno obratovanje linije Koper-Piran-Koper zaradi Istrskega maratona

Obveščamo vas, da bodo zaradi izvedbe 6. Istrskega maratona v času od 12.4. do 14.4. spremenjeno izvajanje linij primestnega prometa:

Linija Koper-Piran-Koper

Petek, 12. 4. 2019 – Piran/Portorož/Lucija

Med 19.00 in 21.00 uro bodo avtobusi mestnega in primestnega prometa na relaciji Portorož-Lucija TPC vozili preko Valete. V smeri Lucija TPC-Portorož avtobusi vozijo preko Podvozne (z ustavljanjem na postajališču Podvozna) in Valete v Portorož.

V času zapore so izven uporabe naslednja avtobusna postajališča: Lucija H in Lucija v obeh smereh.

Sobota, 13. 4. 2019 – Piran/Portorož/Lucija

Med 10.30 in 13.30 uro bodo avtobusi mestnega in primestnega prometa na relacij Portorož-Lucija vozili iz postajališča Portorož H preko Valete v Lucijo TPC. V smeri Lucija TPC-Portorož avtobusi vozijo preko Podvozne (z ustavljanjem na postajališču Podvozna) in Valete na postajališče Portorož H.

V času zapore so izven uporabe naslednja avtobusna postajališča: Portorož (glavna avtobusna postaja), Lucija H in Lucija v obeh smereh.

Nedelja 14.9.2019

Koper

  • v času med 10.30 in 12.50 uro bodo avtobusi vozili iz Kopra AP-Supernova, po Ferrarski, Ljubljanski (z ustavljanjem na postajališču Stadion), obvoznici (AC) do nadomestnega avtobusnega postajališča v Izoli na OMW-črpalki na Prešernovi cesti v Izoli (bencinska črpalka v smeri proti Kopru) V času zapore so izven uporabe naslednja postajališča: Koper V.n., Banka, Zeleni park in Tržnica

Izola

  • avtobusi v času med 9.45 in 14.40 uro ne bodo vozili skozi Izolo. Pri tem so vsa postajališča na območju Izole (Mehano in obojestranska postajališča v Izoli, pri stari reševalni postaji, v Simonovem zalivu in na Belvederju) izven uporabe. Nadomestno postajališče bo na OMW-črpalki na Prešernovi cesti v smeri proti Kopru.

Piran/Portorož/Lucija 

Med 7.00 in 18.00 uro bodo avtobusi na relaciji Portorož-Lucija vozli iz postajališča Portorož H preko Valete v Lucijo TPC. V smeri Lucija TPC-Portorož avtobusi vozijo preko Podvozne (z ustavljanjem na postajališču Podvozna) in Valete na postajališče Portorož H.

V času zapore so izven uporabe naslednja avtobusna postajališča: Portorož (glavna avtobusna postaja), Lucija H in Lucija v obeh smereh.

V času med 9.40 in 10.10 uro bodo avtobusi na relaciji Piran-Lucija vozili preko Belega Križa in Valete v Lucijo. Iz Lucije TPC za Piran bodo avtobusi vozili preko Podvozne (z ustavljanjem na postajališču Podvozna) in Valete v Portorož (postajališče Portorož H).

V času zapore so izven uporabe naslednja avtobusna postajališča: Pirat, Fizine, Vila Marija in Portorož H v smeri Piran – Lucija, ter Portorož (glavna avtobusna postaja), Lucija H in Lucija v obeh smereh.

V času med 9.45 in 10.30 uro avtobusi ne bodo mogli dostopat do avtobusne postaje Lucija TPC. V tem času bo nadomestno avtobusno postajališče na Podvozni. Avtobusi vozijo do oziroma iz postajališča Podvozna.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 662-5105, 671 3122 in 6625103.

Želimo vam varni in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija

 


 

A V V I S O

 

Si avvisa la gentile clientela che per la 6a edizione della “Maratona Istriana”, che si terrà dal 12.4. al 14.4.  verrà modificato il servizio delle linee urbane ed extraurbane:

Linea Capodistria-Pirano-Capodistria

Venerdì, 12 4. 2019 – Pirano/Portorose/Lucia

Tra le ore 19.00 e le 21.00 gli autobus di linea urbana ed extraurbana sul tratto  Portorose-Lucia TPC viaggeranno attraverso Valeta. Nella direzione di  Lucia TPC-Portorose gli autobus viaggeranno attraverso Podvozna (con fermata a Podvozna) e Valeta verso Portorose.

Durante il regime di viaggio modificato non verranno servite le seguenti fermate: Lucia H e Lucia in entrambe le direzioni.

Sabato 13. 4. 2019 – Pirano/Portorose/Lucia

Tra le ore 10.30 e le 13.30 gli autobus di linea urbana ed extraurbana sul tratto  Portorose-Lucia viaggeranno dalla fermata Portorose H attraverso Valeta a Lucia TPC. Nella direzione di  Lucia TPC-Portorose gli autobus viaggeranno attraverso  Podvozna (con fermata a  Podvozna) e Valeta verso la fermata di Portorose H.

Durante il regime di viaggio modificato non verranno servite le seguenti fermate: Portorose (fermata principale), Lucia H e Lucia in entrambe le direzioni.

Domenica 14.9.2019

Capodistria

  • tra le ore 30 e le 12.50 gli autobus viaggeranno da Capodistria AP-Supernova, procederanno lungo  Ferrarska, Ljubljanska (con fermata a Stadion), circonvallazione (AC) sino alla fermata sostitutiva di Isola presso la stazione di benzina OMW sulla  Prešernova cesta a Isola (stazione di benzina nella direzione verso Capodistria). Durante il regime di viaggio modificato non verranno servite le seguenti fermate: Capodistria V.n., Banka, Zeleni park e Tržnica

Isola

  • gli autobus durante l’orario dalle 45 e 14.40 non passeranno attraverso Isola. Di conseguenza nessuna fermata nell’area di Isola (Mehano ed entrambe le fermate a Isola, presso la vecchia stazione di Pronto Soccorso, a Simonov zaliv  e Belvedere) non sarà servita. Verrà servita la fermata sostitutiva presso la Stazione di Benzina OMW sulla Prešernova cesta nella direzione di Capodistria.

Pirano/Portorose/Lucia 

Tra le ore 7.00 e le 18.00 gli autobus sul tratto  Portorose-Lucia  viaggeranno dalla fermata Portorose H attraverso Valeta a Lucia TPC. Nella direzione di  Lucia TPC-Portorose gli autobus viaggeranno attraverso  Podvozna (con fermata a  Podvozna) e Valeta verso la fermata di Portorose H.

Durante il regime di viaggio modificato non verranno servite le seguenti fermate: Portorose (fermata principale), Lucia H e Lucia in entrambe le direzioni.

Tra le ore 9.40 e le 10.10 gli autobus sul tratto  Pirano-Lucia  viaggeranno attraverso Beli Križ e Valeta verso Lucia. Da Lucia TPC per Pirano gli autobus viaggeranno attraverso  Podvozna (con fermata a  Podvozna) e Valeta verso  Portorose (fermata di Portorose H).

Durante il regime di viaggio modificato non verranno servite le seguenti fermate: Pirat, Fizine, Vila Marija e  Portorose H nella direzione di Pirano – Lucia, e Portorose (fermata principale degli autobus), Lucia H e Lucia in entrambe le direzioni.

Tra le ore 9.45 e le 10.30 gli autobus non potranno accedere alla fermata di Lucia TPC. Durante questo periodo viene garantita la fermata sostitutiva a Podvozna. Gli autobus viaggeranno sino alla fermata di  Podvozna e da essa.

Per eventuali informazioni chiamare il numero 662-5105, 671-3122 e 662-5103.

Arriva Slovenia