Na podlagi Statuta ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d. in Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/0 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1) ter na zahtevo ARRIVA INTERNATIONAL LIMITED 1 Admiral Way, Doxford International Business, Park, Sunderland, Tyne & Wear, SR3 3XP, matična št. (company number): 01737852, (v nadaljevanju: ARRIVA INTERNATIONAL LIMITED ali glavni delničar) uprava družbe ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ARRIVA ŠTAJERSKA, d.d. ali družba)

28. seja skupščine družbe Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d.

Na podlagi Statuta ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d. in Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/0 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1) ter na zahtevo ARRIVA INTERNATIONAL LIMITED 1 Admiral Way, Doxford International Business, Park, Sunderland, Tyne & Wear, SR3 3XP, matična št. (company number): 01737852, (v nadaljevanju: ARRIVA INTERNATIONAL LIMITED ali glavni delničar) uprava družbe ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ARRIVA ŠTAJERSKA, d.d. ali družba)

sklicuje

28. skupščino delničarjev družbe ARRIVA ŠTAJERSKA, d.d., ki bo dne 15. 10. 2019 ob 11.00 uri v sejni sobi družbe z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine  Predlog sklepa glavnega delničarja:
Za predsednika skupščine se izvoli Aleš Šifrer, za preštevalce glasov pa se imenujeta Branka Širec in Marica Bračič. Zapisnik o poteku skupščine bo vodila notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik.
2. Sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja ARRIVA INTERNATIONAL LIMITED 1 Admiral Way, Doxford International Business, Park, Sunderland, Tyne & Wear, SR3 3XP za plačilo primerne denarne odpravnine v znesku 29,47 EUR na delnico
Predlog sklepa glavnega delničarja:

1. Iz družbe ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor (v nadaljevanju: družba) se izključijo vsi manjšinski delničarji družbe na način, da se vse delnice družbe, ki niso v lasti glavnega delničarja (to je 47.220 delnic družbe) proti plačilo primerne denarne odpravnine prenesejo na glavnega delničarja ARRIVA INTERNATIONAL LIMITED 1 Admiral Way, Doxford International Business, Park, Sunderland, Tyne & Wear, SR3 3XP, matična št. (company number): 01737852 (v nadaljevanju: glavni delničar).
2. Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v sodni register se vseh 47.220 delnic družbe, ki so v lasti manjšinskih delničarjev družbe, prenese na glavnega delničarja.
3. Glavni delničar je dolžan takoj po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register manjšinskim delničarjem družbe plačati denarno odpravnino v znesku 29,47 EUR za vsako delnico družbe, ki bo prenesena na glavnega delničarja.
4. Če na delnicah v lasti manjšinskega delničarja ne obstajajo pravice tretjih oseb, je upravičenec do denarne odpravnine manjšinski delničar družbe. Če so na delnicah družbe kakršne koli pravice tretjih oseb, se te pravice tretjih oseb izbrišejo hkrati s prenosom delnic družbe na glavnega delničarja, pri čemer se v primeru, če je izbrisano breme zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine izvrši v korist zastavnega upnika, (vse v skladu s 3. odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNVP-1)).
5. Za izplačilo jamči SKB banka d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem sklepom.
3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe 
Predlog sklepov glavnega delničarja:
3.1 Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev, izvoljen na 25. skupščini družbe dne 22. 8. 2017, g. Dominic Palleschi.
3.2 Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po sprejemu tega sklepa, izvoli g. Steve Boyd, 12 Charnwood Rise, Woodhouse Eaves Loughborough LE12 8QT.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:
Skupščine družbe se lahko udeležijo in na njej glasujejo tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo v roku najmanj 3 dni pred dnem zasedanja skupščine in so konec četrtega dne pred skupščino vpisani v KDD- Centralno klirinško depotni družbi, d.d. kot imetniki delnic.
Drugi pogoji za odločanje:
Skupščina je sklepčna, če je na njej prisotnih oz. zastopanih najmanj 15 % delnic z glasovalno pravico. V kolikor skupščina ob prvotnem sklicu ni sklepčna se ponovno sestane istega dne ob 11.30 (drugi sklic), ko veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, ki ga predložijo pred začetkom skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa,
obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlogi) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlogi). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.
Gradivo:
Od dneva sklica skupščine dalje pa do skupščine so na sedežu družbe, vsak delavnik od 8- 12. ure na vpogled:
– predlogi sklepov z obrazložitvijo točk dnevnega reda
– letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta,
– pisno poročilo glavnega delničarja iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1,
– revizorjevo poročilo o primernosti denarne odpravnine,
– izjava banke.
Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročila prepis listin iz prve, tretje in četrte alineje prejšnjega
odstavka.
Celotno zgoraj navedeno gradivo je dostopno tudi na spletni strani https://arriva.si/za-medije/novice/.
Pravica do obveščenosti:
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Predsednik uprave
Karlsson Bo Erik Stig