Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenian Istra«  19. 9. 2021 spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje.

(2) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na liniji Koper-Izola-Piran dne 19. 9.

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenian Istra«  19. 9. 2021 spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje.

MESTNA OBČINA KOPER

V času med 9.10 in 15.20 uro avtobusi primestnega prometa na liniji Koper-Izola-Piran v odhodu iz avtobusne postaje Koper ne bodo vozili po Vojkovem nabrežju. V tem času avtobusni postajališči Sveta Ana V.n. in Luka nista v uporabi.

V času med 11.30 in 15.20 bodo poleg zgoraj navedenih postajališč izven uporabe še postajališča Banka, Zeleni park in Tržnica.

OBČINA IZOLA

Med 12.15 in 17.30 uro bodo avtobusi zaradi zapore Cankarjevega drevoreda preusmerjeni na Prešernovo cesto z uporabo nadomestnega avtobusnega postajališča pri Osnovni šoli Vojka Šmuc v smeri proti Piranu in pri prehodu za pešce v Livadah v smeri proti Kopru

V času spremenjene prometne ureditve so izven uporabe avtobusna postajališča Izola Mehano, Izola (v obeh smereh) in Simonov zaliv (v obeh smereh).

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5103 in (05) 662-5102 v delavnem času službe in na spletni strani Arrive.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija

Preberi še:

(1) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankarana in relaciji Kozina-Hrpelje dne 19. 9.

(3) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na liniji Koper-Ankaran-Lazaret meja dne 19. 9.


A V V I S O

Informiamo che, a causa dell’evento “I feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenian Istra”, il 19.09.2021 verranno modificate le corse delle linee urbane (MP) ed extraurbane nell’area del Comune di Capodistria, del Comune di Isola, di Ancarano e di Kozina-Hrpelje.

COMUNE DI CAPODISTRIA

Tra le 09.10 e le 15.20, gli autobus della linea Capodistria-Isola-Pirano in partenza dalla fermata Capodistria non passeranno per Vojkovo nabrežje. Durante tale intervallo, le fermate di Sveta Ana V.n. e Luka non saranno servite.

Tra le 11.30 e le 15.20, oltre alle fermate sopra menzionate, non saranno servite le fermate Banca, Zeleni park e Tržnica.

COMUNE DI ISOLA

Tra le 12.15 e le 17.30 gli autobus, a causa della chiusura di viale Cankar, saranno deviati sulla Prešeren utilizzandola fermata alternativa presso la Scuola elementare Vojka Šmuc, in direzione di Pirano, e presso l’attraversamento pedonale di Livade, in direzione di Capodistria

Durante queste modifiche del traffico, le fermate di Isola Mehano, Isola (in entrambe le direzioni) e Golfo di San Simon (in entrambe le direzioni) non saranno servite.

Per ulteriori informazioni, siete pregati di chiamare i numeri (05) 662-5103 e (05) 662-5102 nelle ore di ufficio o di visitare il sito di Arrive.

Vi auguriamo un viaggio sicuro e piacevole.

Arriva Slovenia