Obveščamo vas, da bodo zaradi izvedbe 6. Istrskega maratona v času od 12.4. do 14.4. spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa Piran:

OBVESTILO/AVVISO: Spremenjeno izvajanje mestnega in primestnega prometa Piran zaradi Istrskega maratona, 14. 4.

Obveščamo vas, da bodo zaradi izvedbe 6. Istrskega maratona v času od 12.4. do 14.4. spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa Piran:

Petek, 12. 4. 2019 – Piran/Portorož/Lucija

Med 19.00 in 21.00 uro bodo avtobusi mestnega in primestnega prometa na relaciji Portorož-Lucija TPC vozili preko Valete. V smeri Lucija TPC-Portorož avtobusi vozijo preko Podvozne (z ustavljanjem na postajališču Podvozna) in Valete v Portorož.

V času zapore so izven uporabe naslednja avtobusna postajališča: Lucija H in Lucija v obeh smereh.

Sobota, 13. 4. 2019 – Piran/Portorož/Lucija

Med 10.30 in 13.30 uro bodo avtobusi mestnega in primestnega prometa na relacij Portorož-Lucija vozili iz postajališča Portorož H preko Valete v Lucijo TPC. V smeri Lucija TPC-Portorož avtobusi vozijo preko Podvozne (z ustavljanjem na postajališču Podvozna) in Valete na postajališče Portorož H.

V času zapore so izven uporabe naslednja avtobusna postajališča: Portorož (glavna avtobusna postaja), Lucija H in Lucija v obeh smereh.

Nedelja 14.9.2019

Piran/Portorož/Lucija 

Med 7.00 in 18.00 uro bodo avtobusi na relaciji Portorož-Lucija vozli iz postajališča Portorož H preko Valete v Lucijo TPC. V smeri Lucija TPC-Portorož avtobusi vozijo preko Podvozne (z ustavljanjem na postajališču Podvozna) in Valete na postajališče Portorož H.

V času zapore so izven uporabe naslednja avtobusna postajališča: Portorož (glavna avtobusna postaja), Lucija H in Lucija v obeh smereh.

V času med 9.40 in 10.10 uro bodo avtobusi na relaciji Piran-Lucija vozili preko Belega Križa in Valete v Lucijo. Iz Lucije TPC za Piran bodo avtobusi vozili preko Podvozne (z ustavljanjem na postajališču Podvozna) in Valete v Portorož (postajališče Portorož H).

V času zapore so izven uporabe naslednja avtobusna postajališča: Pirat, Fizine, Vila Marija in Portorož H v smeri Piran – Lucija, ter Portorož (glavna avtobusna postaja), Lucija H in Lucija v obeh smereh.

V času med 9.45 in 10.30 uro avtobusi ne bodo mogli dostopat do avtobusne postaje Lucija TPC. V tem času bo nadomestno avtobusno postajališče na Podvozni. Avtobusi vozijo do oziroma iz postajališča Podvozna.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 662-5105, 671 3122 in 6625103,

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


 

A V V I S O

 

Si avvisa la gentile clientela che per la 6a edizione della “Maratona Istriana”, che si terrà dal 12.4. al 14.4.  verrà modificato il servizio delle linee urbane ed extraurbane:

Venerdì, 12 4. 2019 – Pirano/Portorose/Lucia

Tra le ore 19.00 e le 21.00 gli autobus di linea urbana ed extraurbana sul tratto  Portorose-Lucia TPC viaggeranno attraverso Valeta. Nella direzione di  Lucia TPC-Portorose gli autobus viaggeranno attraverso Podvozna (con fermata a Podvozna) e Valeta verso Portorose.

Durante il regime di viaggio modificato non verranno servite le seguenti fermate: Lucia H e Lucia in entrambe le direzioni.

Sabato 13. 4. 2019 – Pirano/Portorose/Lucia

Tra le ore 10.30 e le 13.30 gli autobus di linea urbana ed extraurbana sul tratto  Portorose-Lucia viaggeranno dalla fermata Portorose H attraverso Valeta a Lucia TPC. Nella direzione di  Lucia TPC-Portorose gli autobus viaggeranno attraverso  Podvozna (con fermata a  Podvozna) e Valeta verso la fermata di Portorose H.

Durante il regime di viaggio modificato non verranno servite le seguenti fermate: Portorose (fermata principale), Lucia H e Lucia in entrambe le direzioni.

Domenica 14.9.2019

Pirano/Portorose/Lucia 

Tra le ore 7.00 e le 18.00 gli autobus sul tratto  Portorose-Lucia  viaggeranno dalla fermata Portorose H attraverso Valeta a Lucia TPC. Nella direzione di  Lucia TPC-Portorose gli autobus viaggeranno attraverso  Podvozna (con fermata a  Podvozna) e Valeta verso la fermata di Portorose H.

Durante il regime di viaggio modificato non verranno servite le seguenti fermate: Portorose (fermata principale), Lucia H e Lucia in entrambe le direzioni.

Tra le ore 9.40 e le 10.10 gli autobus sul tratto  Pirano-Lucia  viaggeranno attraverso Beli Križ e Valeta verso Lucia. Da Lucia TPC per Pirano gli autobus viaggeranno attraverso  Podvozna (con fermata a  Podvozna) e Valeta verso  Portorose (fermata di Portorose H).

Durante il regime di viaggio modificato non verranno servite le seguenti fermate: Pirat, Fizine, Vila Marija e  Portorose H nella direzione di Pirano – Lucia, e Portorose (fermata principale degli autobus), Lucia H e Lucia in entrambe le direzioni.

Tra le ore 9.45 e le 10.30 gli autobus non potranno accedere alla fermata di Lucia TPC. Durante questo periodo viene garantita la fermata sostitutiva a Podvozna. Gli autobus viaggeranno sino alla fermata di  Podvozna e da essa.

Per eventuali informazioni chiamare il numero 662-5105, 671-3122 e 662-5103.

Arriva Slovenija