Zaradi prireditve »Državno kolesarsko prvenstvo 2021« bo 17. in 20. 6. 2021, (v četrtek med 9.00 in 20.00 uro ter v nedeljo med 6.00 in 20.00 uro), spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa:

OBVESTILO/AVVISO: Spremenjeno izvajanje avtobusnega prometa zaradi prireditve »Državno kolesarsko prvenstvo 2021«

Zaradi prireditve »Državno kolesarsko prvenstvo 2021« bo 17. in 20. 6. 2021, (v četrtek med 9.00 in 20.00 uro ter v nedeljo med 6.00 in 20.00 uro), spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa:

Spremembe izvajanja med 6.00/9.00 in 20.00 uro – zapora dela Piranske ceste in ceste za Žusterno (velja za oba dneva) in zapore Pristaniške ulice (velja za nedeljo 20.6.).

Linija MP štev. 2 Koper-Markovec-Bolnica-Koper

 • linija obratuje po spremenjeni trasi

Linija številka 2A Koper-Markovec-Bolnica-Koper

 • linija obratuje po spremenjeni trasi

Linija MP štev. 4 Šalara – Olmo – Tržnica – Žusterna – Tržnica – Olmo – Šalara – linija ne obratuje

Linija MP štev. 5 Trg Brolo-Žusterna-Markovec-Trg Brolo

 • linija obratuje po spremenjeni trasi 

Linija MP štev. 6 Potniški terminal-Žusterna-Markovec-Potniški terminal

 • linija obratuje po spremenjeni trasi

Linija MP štev. 7 Potniški t.-Markovec-Potniški t.

 • linija obratuje po spremenjeni trasi

Linija MP štev. 8 Potniški t.-Olmo-Potniški t.

 • linija obratuje po spremenjeni trasi

Sprememba lokacije postajališča Potniški terminal na linijah 6., 7 in 8 na lokacijo postajališče Sv.Ana V.n velja za četrtek 17.6. v času med 14.00 in 20.00 uro v ostalem času in v nedeljo 20.6. pa je nadomestna lokacija na platoju za pristajanje potniških ladij s tem, da gredo vse linije tudi preko postajališča Sv.Ana V.n..

Linija MP štev. 9 Koper AP-Žusterna parkirišče-Potniški terminal-Koper AP

 • Linija v četrtek 17.6. ne obratuje, v nedeljo 20.6. pa po spremenjenem itinerarju – ne vozi na relaciji Semedela Tunel-Žusterna parkirišče-Zeleni park.

Linija MP štev. 10 Koper-Srmin GORC-Tržnica-Srmin GORC-Koper

 • Linija se izvaja po voznem redu s tem, da se postajališče Tržnica nadomesti s postajališčem Zeleni park in temu ustrezno prilagodi itinerar linije

V času prireditve niso v uporabi naslednja avtobusna postajališča: Tržnica (nadomestno postajališče Zeleni park), Žusterna (v obeh smereh), Žusterna parkirišče, Molet, Krožna K, Dolga Reber, Žusterna III (v obeh smereh) in Beblerjeva K, avtobusno postajališče Potniški terminal se v času zapore prestavi na plato potniškega terminala (vhod v Marino) oziroma na postajališče Sv.Ana V.n.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5105 in (05) 662-5103.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


A V V I S O

In occasione del “Campionato Nazionale di Ciclismo 2021”, il 17 e 20 giugno 2021 giovedì tra le 09:00 e le 20:00 e domenica, tra le 06:00 e le 20:00, le linee di trasporto urbano ed extraurbano subiranno le seguenti modifiche:

Modifiche tra le 06:00/9.00 e le 20:00 – chiusura di parte della Piranska cesta e della strada per Giusterna (valida in entrambi i giorni) e chiusura della Pristaniška ulica (valida domenica 20/06).

Linea urbana n. 2 Capodistria-Monte Marco-Ospedale-Capodistria

 • la linea segue un percorso modificato

Linea numero 2A Capodistria-Monte Marco-Ospedale-Capodistria

 • la linea segue un percorso modificato

Linea urbana n. 4 Salara – Olmo – Mercato – Giusterna – Mercato – Olmo – Salara – la linea non è operativa

Linea urbana n. 5 Piazza Brolo-Giusterna-Monte Marco-Piazza Brolo

 • la linea segue un percorso modificato

Linea urbana n. 6 Terminal Passeggeri-Giusterna-Monte Marco-Terminal Passeggeri

 • la linea segue un percorso modificato

Linea urbana n. 7 Terminal Passeggeri-Monte Marco-Terminal Passeggeri

 • la linea segue un percorso modificato

Linea urbana n. 8 Terminal Passeggeri-Olmo-Terminal Passeggeri

 • la linea segue un percorso modificato

Il cambio di posizione della fermata Terminal Passeggeri sulle linee 6, 7 e 8 alla posizione della fermata Sant’Anna Riva Vojko è valido per giovedì 17/06 tra le 14:00 e le 20:00, mentre nei restanti orari e domenica 20/06 la posizione sostitutiva si trova sulla piattaforma per l’approdo delle navi passeggeri, visto che tutte le linee passano anche attraverso la fermata di Sant’Anna Riva Vojko.

Linea urbana n. 9 Capodistria Autostazione-Giusterna parcheggio-Terminal Passeggeri-Capodistria Autostazione

 • Giovedì 17/06 la linea non è operativa, domenica 20/06, invece, in base al percorso modificato – non effettua il tratto Semedela Tunnel-Giusterna parcheggio-Zeleni park.

Linea urbana n. 10 Capodistria-Srmin GORC-Mercato-Srmin GORC-Capodistria

 • La linea viene implementata secondo l’orario sostituendo la fermata Mercato con la fermata Zeleni park e adeguando di conseguenza l’itinerario.

Durante l’evento le seguenti fermate dell’autobus non sono operative: Mercato (fermata alternativa Zeleni park), Giusterna (in entrambe le direzioni), Giusterna parcheggio, Molet, Krožna K, Dolga Reber, Giusterna III (in entrambe le direzioni) e Beblerjeva K; la fermata dell’autobus Terminal Passeggeri, durante la chiusura, viene spostata sulla piattaforma del terminal passeggeri (ingresso alla Marina) ossia presso la fermata Sant’Anna Riva Vojko.

Per ulteriori informazioni, siete pregati di chiamare i numeri di telefono +386 (0)5 662-5105 e +386 (0)5 662-5103.

Arrova Slovenija