Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, Maribor, uprava družbe sklicuje

27. seja skupščine družbe Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d.

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, Maribor, uprava družbe sklicuje

27.sejo skupščine družbe Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d.

 

ki bo dne 27. avgusta 2019 ob 11.00 uri,  v prostorih družbe v Mariboru, Meljska cesta 97, sejna soba.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga naslednji sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli Iztok Štrukelj, za preštevalca glasov se izvolita ______________ in ______________ (po predlogu uprave družbe).

Skupščina se seznani, da bo skupščini prisostvovala vabljena notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik.

  1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2018, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

2.1 »Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2018 znaša 12.595.681 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnih let 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 ter se uporabi kot sledi:

  • del bilančnega dobička v višini 83.586,45 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto višini 0,17 EUR na delnico;
  • preostanek bilančnega dobička v višini 12.512.094,60 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

Družba bo izplačala dividende najkasneje do 18.10.2019, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 27.8.2019, na način, določen s sklepom uprave.

2.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2018«.

  1. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2019 se imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

  1. UDELEŽBA IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

Pravico udeležiti se skupščine in glasovati na njej imajo tisti delničarji, ki so vpisani na dan 23. avgusta 2019 kot imetniki delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pogoj za udeležbo na skupščini v skladu s statutom družbe je pisna prijava udeležbe najpozneje 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine. Prijava se šteje za pravočasno, če jo najkasneje do dne 24. avgusta 2019 prejme uprava družbe.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 2. avgusta 2019.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlogi). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 2. avgusta 2018, družbi poslal predlog za objavo v skladu z 300. oz. 301. členom ZGD-1. Nadzorni svet, kot predlagatelj sklepov pod točko 3 dnevnega reda (volilnih predlogov za člane nadzornega sveta) poziva delničarje, ki nameravajo podati nasprotne predloge v sedmih dneh po sklicu ali na sami skupščini, da skladno z drugim odstavkom 274. člena ZGD-1 poskrbijo za pisno ali osebno predstavitev kandidatov z navedbo njihovega preteklega strokovnega izpopolnjevanja, dela ki ga trenutno opravljajo in vseh okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali pristranskosti.

Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 in poročilom nadzornega sveta, predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z obrazložitvami so na voljo na sedežu družbe v Mariboru, Meljska cesta 97, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine ter na spletni strani: https://arriva.si/naslovna/za-medije/novice/.

Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na seji prisotnih več kot 15% osnovnega kapitala – glasov (prvi sklic). V kolikor v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne ob 11.30 uri v istih prostorih (drugi sklic). Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Bo Karlsson

Predsednik uprave