Splošni prevozni pogoji | Arriva

Splošni prevozni pogoji

 

Na podlagi 120. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006 – Odl. US, 40/2007), Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/2006, 5/2007 – popr., 123/2008, 28/2010, 49/2011, 40/2012 – ZUJF, 57/2012, 39/2013, v nadaljevanju: ZPCP), Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 126/2003, 102/2007, 49/2011 – ZPCP-2C, v nadaljevanju: ZPPCP) ter Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in koncesiji te javne službe (Uradni list RS, št. 73/2009) družba Arriva Štajerska d.d., Meljska cesta 97, Maribor, ki jo zastopa Bo Erik Stig Karlsson, predsednik uprave, in družba Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., Kolodvorska cesta 11, Koper, ki jo zastopa Bo Erik Stig Karlsson, direktor, (v nadaljevanju: prevoznik) sprejmeta

 

 

SPLOŠNE PREVOZNE POGOJE

ZA PREVOZ POTNIKOV IN PRTLJAGE V MEDKRAJEVNEM JAVNEM LINIJSKEM PREVOZU POTNIKOV V CESTNEM PROMETU

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

 

Splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v medkrajevnem javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem prometu (v nadaljevanju: splošni pogoji) urejajo pogodbeno razmerje med prevoznikom in potnikom, ki je nastalo z nakupom oziroma pridobitvijo vozovnice, vrsto vozovnic in pogoje za njihov nakup ali pridobitev, ceno prevoza potnikov in njihove prtljage ter druga vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje prevoza v medkrajevnem prometu.

 

 1. člen

 

Vsak potnik, ki kupi oziroma pridobi vozovnico pod pogoji in način, ki so določeni v teh splošnih pogojih, s trenutkom nakupa ali pridobitve vozovnice soglaša z vsebino splošnih pogojev in jih v celoti sprejema.

 

 1. člen

 

Splošni prevozni pogoji in vse spremembe splošnih pogojev so objavljeni na spletni strani prevoznika in prodajnih mestih prevoznika. Vozno osebje mora imeti pri sebi veljaven izvod splošnih pogojev in jih dati potniku na vpogled na njegovo zahtevo.

 

 1. člen

 

Cene prevoznih storitev (prevoznina) se oblikujejo glede na dolžino prevoza in vrsto vozovnice. Prevoznina se določi na posameznega potnika in na kos izročene prtljage. Posamezne kategorije prevoznin in njihova medsebojna razmerja so določena v tarifi prevoznin.

 

Vozno osebje mora imeti pri sebi te splošne pogoje, vozni red in cenik za linijo, na kateri se opravlja prevoz. Na zahtevo potnika je vozno osebje dolžno predložiti navedene dokumente.

 

 

 1. člen

 

Za vsa ostala razmerja med prevoznikom in potnikom, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, se uporabijo določbe predpisov, ki so navedeni v uvodu, in poslovni običaji v cestnem prometu.

 

II. PREVOZ POTNIKOV

 

2.1. SPLOŠNO

 

 1. člen

 

Nakup oziroma pridobitev vozovnice pod pogoji in na način, ki so določeni v teh splošnih pogojih, pomeni sklenitev pogodbenega razmerja med prevoznikom in potnikom, na podlagi katerega potnik pridobi pravico do prevoza, kakor tudi do prevoza njegove ročne prtljage, izročene prtljage, pošiljke brez spremljave ali potnikove živali.

 

Brez nakupa oziroma pridobitve vozovnice pod pogoji in na način, določenimi v teh splošnih pogojih, potnik pravice do prevoza ne pridobi.

 

 1. člen

 

Ne glede na pridobitev pravice do prevoza, oseba ne sme vstopiti na avtobus oziroma ga mora na zahtevo voznega osebja ali osebja kontrolne službe pri prevozniku (v nadaljevanju: voznik oziroma kontrolor) zapustiti v vseh naslednjih primerih:

 

 • če voznik ali kontrolor upravičeno domneva, da bo zaradi vedenja te osebe onemogočeno izpolnjevanje prevoznikovih obveznosti do drugih potnikov,
 • če je oseba nasilna ali nadležna do drugih potnikov ali se kako drugače neprimerno do njih obnaša,
 • če oseba s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo, voznika in/ali druge potnike,
 • če je oseba oblečena v umazano delovno obleko in ji ni mogoče zagotoviti primernega prostora v avtobusu (npr. dimnikarji, pleskarji),
 • če je oseba ali prtljaga osebe tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali zamaže notranjost avtobusa,
 • če ima oseba ali prtljaga tako neprijeten vonj, da to vpliva na udobje prevoza drugih potnikov in/ali voznika,
 • če oseba želi vstopiti na avtobus z rolerji ali drugimi nestabilnimi pripravami za hojo,
 • če oseba noče pokazati vozovnice ali izkaznice o voznih olajšavah,
 • če oseba nima veljavne vozovnice ali se vozovnica ne glasi nanjo oziroma ima oseba ponarejeno ali preklicano vozovnico in noče plačati nadomestne prevoznine,
 • če oseba želi na avtobus vnesti prtljago, ki jo prevoznik v skladu z 26. členom teh splošnih pogojev ne sme prevažati,
 • otrok, ki je mlajši od šest let, in nima spremstva starejše osebe.

 

 

 

 

 

 1. člen

 

V vseh primerih, ki so navedeni v 7. členu teh splošnih pogojev, je oseba na zahtevo voznika dolžna zapustiti avtobus. Če oseba tega ne stori, voznik zaprosi za pomoč prometnika ali kontrolorja.

 

Osebo je mogoče izključiti le na avtobusni postaji ali postajališču.

 

Prevoznik v takšnem primeru osebi ni dolžan vrniti prevoznine.

 

 1. člen

 

Če se med prevozom pri potniku pokažejo znaki nalezljive bolezni, določenih v predpisih o varstvu pred nalezljivi boleznimi, mora voznik takšnega potnika prepeljati do prvega kraja, kjer je možnost, da pridobi potrebno zdravniško pomoč.

 

2.2. VOZOVNICE

 

 1.  člen

 

V medkrajevnem javnem linijskem prevozu potnikov se uporabljajo naslednje vozovnice:

 

 1. Vozovnica za eno potovanje je vozovnica, ki velja za prevoz potnika, njegove ročne prtljage oziroma izročene prtljage ali prevoz potnikove živali, in sicer v eni smeri in za linijo, za katero je kupljena. Vozovnica za eno potovanje je potrebna tudi pri pošiljanju pošiljke brez spremljave.

 

 1. Terminske vozovnice so vozovnice, ki veljajo za določeno obdobje na izbrani relaciji:

 

2.a. Subvencionirana vozovnica je vozovnica za neomejeno število voženj na relaciji medkrajevnega prometa, ki je vnesena v vozovnico. Subvencionirano vozovnico lahko pridobijo dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, če ni v delovnem razmerju, ni prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela do dopolnjenega 26. leta starosti, ter študenti, ki niso zaposleni. Subvencionirana vozovnica glasi na ime in ni prenosljiva.

 

Način pridobitve subvencionirane vozovnice in njena veljavnost sta določeni z zakonom in podzakonskimi akti.

 

Subvencionirana vozovnica je lahko mesečna, polletna in letna.

 

2.b. Šolska vozovnica je vozovnica za neomejeno število voženj na relaciji medkrajevnega prometa, ki je vnesena v vozovnico. Upravičenci do šolske vozovnice so učenci osnovnih šol. Vozovnica se glasi na ime in ni prenosljiva. Vozovnica je v šolskem letu veljavna od 1. septembra v tekočem letu do 30. junija v naslednjem letu in ob dnevih, ko se izvaja šolski pouk.

 

2.c. Mesečna vozovnica za občane je vozovnica za neomejeno število voženj na relaciji medkrajevnega prometa, ki je vnesena v vozovnico. Mesečno vozovnico za občane lahko pridobi vsak občan, in sicer na podlagi predložitve osebnega dokumenta. Vozovnica se glasi na ime, ni prenosljiva in je veljavna od 00.00 ure prvega dne v mesecu do 24.00 ure zadnjega dne v mesecu.

 

2.d. Delavska vozovnica je vozovnica za neomejeno število voženj na relaciji medkrajevnega prometa, ki je vnesena v vozovnico. Vozovnica se glasi na ime, ni prenosljiva in se delavcu izda na podlagi sklenjene pogodbe o prevozu med podjetjem – delodajalcem in prevoznikom in velja v določenem mesecu. Veljavnost vozovnice se podaljšuje na način, kot je to dogovorjeno v pogodbi med prevoznikom in delodajalcem.

 

 1. Količinska vozovnica je vozovnica, ki je kupljena v predprodaji za več voženj na izbrani lokaciji, ki je vnesena v vozovnico.

 

Pri nakupu količinske vozovnice prevoznik potniku prizna popust v skladu z veljavnim cenikom.

 

 1.  člen

 

Prevoznik izda potniku elektronsko vozovnico, navedeno v 10. členu teh splošnih pogojev, na nosilcu elektronske vozovnice – pametni kartici. Potnik za vsako pametno kartico, ki mu jo prevoznik izda, plača prevozniku strošek izdelave v skladu z veljavnim cenikom. Pametna kartica je last potnika.

 

 1.  člen

 

Potniki morajo imeti ves čas prevoza vozovnico pri sebi in jo na zahtevo voznika, kontrolorja ali pristojnega inšpektorja predložiti v pregled.

 

Potnik, ki ima elektronsko vozovnico, jo mora validirati na elektronski napravi za validacijo, ki se nahaja pri vstopu na avtobus, med vožnjo pa na zahtevo voznika, kontrolorja in pristojnega inšpektorja predložiti na vpogled.

 

Kjer se uporabljajo elektronske vozovnice, ki so prilagojene elektronskim napravam za validacijo, je vozovnica veljavna šele, ko je validirana.

 

 1.  člen

 

Če je prevoznina zaračunana nepravilno, mora potnik znesek, ki je premalo zaračunan, doplačati, preveč zaračunan znesek pa mora prevoznik potniku vrniti. Povračilo lahko uveljavi potnik na podlagi pisnega zahtevka pri prevozniku najkasneje v 30 dneh po opravljenem prevozu.

 

Če potnik premalo zaračunanega zneska noče plačati, se šteje, da nima veljavne vozovnice.

 

 

 

 

 1.  člen

 

Potnik, ki želi podaljšati potovanje prek postaje, do katere ima izdano vozovnico, plača redno prevoznino od prvotne do nove namembne postaje pred odhodom s prvotne namembne postaje.

 

V primeru, ko želi potnik med potekom vožnje preusmeriti svoje potovanje do drugega namembnega kraja oziroma želi izstopiti pred namembno postajo, mu prevoznik ni dolžan vrniti razlike v ceni.

 

2.3. PREVOZNE OLAJŠAVE

 

 1.  člen

 

Upravičenci do prevoznih olajšav so otroci, vojni veterani in vojni invalidi.

 

 1.  člen

 

V medkrajevnem prometu imajo otroci do 4. leta starosti pravico do brezplačnega prevoza. To ne velja za organizirane prevoze skupine otrok.

 

Pravico do 50% popusta pri nakupu vozovnice za eno potovanje imajo otroci med 4. in 10. letom starosti in otroci do 4. leta starosti znotraj organiziranega prevoza skupine otrok.

 

 1.  člen

 

Vojni invalid ima pravico do 75% popusta od redne cene vožnje za skupno pet voženj na leto v medkrajevnem prometu z avtobusom.

 

Ena vožnja pomeni odhod iz odhodnega v namembni kraj (vožnja tja) in vrnitev iz namembnega v odhodni kraj ali kakšen drug kraj (vožnja nazaj).

 

 1.  člen

 

 

Vojni veteran s priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15.5.1945, borec za severno mejo in vojni dobrovoljec, organizator narodne zaščite ter odlikovanec z najvišjim državnim odlikovanjem ima pravico do brezplačne vožnje na ozemlju z avtobusom, in sicer za skupaj štiri vožnje na leto.

 

Vojni veterani morajo upravičenost do brezplačnega prevoza izkazati z izkaznico vojnega veterana.

 

2.4. KONTROLA VOZOVNIC

 

 1.  člen

 

Kontrolo vozovnic izvaja voznik, kontrolor in pristojni inšpektor.

 

Kontrolo elektronskih vozovnic izvaja voznik z elektronsko napravo, ki se nahaja na avtobusu, in kontrolor s prenosno elektronsko napravo.

Kontrola vozovnic se izvaja ob vstopu na avtobus in med samo vožnjo.

 

 1.  člen

 

Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice ali uporablja vozovnico, ki ni veljavna ali se ne glasi nanj, mora na zahtevo voznika ali kontrolorja plačati prevozniku nadomestno prevoznino v višini petkratne vrednosti prevoznine na celotni liniji. Nadomestno prevoznino zaračuna voznik ali kontrolor, ki ima v tem primeru pravico potnika identificirati.

 

V primeru terminske vozovnice se nadomestna prevoznina določi v višini petkratne vrednosti terminske vozovnice, vendar največ 100 evrov.

 

 1.  člen

 

Voznik ali kontrolor lahko odvzameta terminsko vozovnico, če:

 

 • je tako poškodovana, da niso razvidni osnovni podatki,
 • se uporablja zunaj vnesenega termina v terminski vozovnici,
 • je preklicana,
 • je ponarejena,
 • jo uporablja oseba, ki ni upravičenec do vozovnice.

 

V zgoraj navedenih primerih mora potnik plačati nadomestno prevoznino v skladu z 21. členom teh splošnih pogojev, v nasprotnem primeru mora zapustiti avtobus.

 

 1.  člen

 

Pri odvzemu terminske vozovnice mora voznik ali kontrolor izpolniti obrazec za odvzem vozovnice, ki je sestavljen iz treh delov:

 

 • potrdila o odvzemu vozovnice, ki ga prejme potnik,
 • potrdila – talona, ki je priloga odvzeti vozovnici, in ga zadrži prevoznik, in
 • potrdila o oddaji odvzete vozovnice.

 

V potrdilu o odvzemu vozovnice, ki ga prejme potnik, so navedeni podatki o načinu, času in kraju, na podlagi katerih lahko potnik uredi zadevo v zvezi z odvzeto vozovnico.

 

 1.  člen

 

Za ponovno izdajo nosilca terminske vozovnice po odvzemu, uničenju, izgubi ali poškodovanju le-te prevoznik potniku zaračuna strošek izdelave nosilca terminske vozovnice.

 

 1.  člen

 

V primeru, da potnik izgubi nosilca terminske vozovnice, mora izgubo osebno prijaviti na potniški blagajni prevoznika.

 

Prevoznik ob prijavi prekliče nosilca terminske vozovnice in na takšen način prepreči zlorabo vozovnice.

 

Prevoznik na zahtevo potnika izda nov nosilec terminske vozovnice ter nanj naloži izgubljeno vozovnico.

 

III. PREVOZ PRTLJAGE

 

3.1. ROČNA PRTLJAGA IN IZROČENA PRTLJAGA

 

 1. člen 

 

V medkrajevnem prometu ima potnik pravico do prevoza ročne prtljage in izročene prtljage, in sicer pod pogoji, ki so določeni v teh splošnih pogojih.

 

Za izročeno prtljago mora potnik vozniku plačati znesek po veljavnem ceniku prevoznika. Voznik potniku ne zaračuna ročne prtljage.

 

 1.  člen

 

Potnik ne sme prinesti v izročeni ali ročni prtljagi v avtobus naslednjih stvari:

 

 • vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih snovi, korozivnih (jedkih), kužnih, strupenih in drugih snovi, ki zaradi svojih lastnosti pomenijo posebno nevarnost in lahko povzročijo hujše posledice potnikom, vozniku in vozilu,
 • orožja in podobnih ostrih predmetov,
 • predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonom,
 • predmetov, ki posamezno tehtajo več kot 30 kilogramov in so večji od 100x60x30 cm,
 • stvari, ki niso ustrezno pakirane ali drugače zaščitene, tako da se lahko med vožnjo poškodujejo ali povzročijo potnikom, vozniku in/ali vozilu škodo.

 

Voznik ali kontrolor lahko po potrebi opravita pregled prtljage in prevoz zavrneta, če ugotovita, da prtljaga ni primerna.

 1.  člen

 

Ročna prtljaga so stvari, ki tehtajo do deset kilogramov in so manjših dimenzij (npr. ročne torbe, šolske torbe, manjši nahrbtniki, nakupovalne vreče, manjši zavoji in paketi) ter se lahko položijo na prtljažnik nad sedeži v avtobusu ali jih imajo potniki pri sebi na sedežu oziroma pod sedežem, vendar tako da ne ovirajo drugih potnikov.

 

Ročna prtljaga se lahko pelje s potnikom samo takrat, ko s tem ne gre za ogrožanje varnosti in reda v vozilu in če ročna prtljaga ne ovira ostalih potnikov.

 

 1.  člen

 

Izročena potniška prtljaga so zapakirani predmeti teže do 30 kilogramov, ki jih potnik nosi s seboj (npr. kovčki, torbe, košare, zaboji, potne vreče, škatle, kolesa, otroški vozički, ležalni stoli, glasbeni instrumenti), kot tudi drugi predmeti, ki se po svojih dimenzijah in teži lahko namestijo v prostor za prevoz prtljage in ne onemogočajo hitrega natovarjanja in raztovarjanja.

 

Voznik je dolžan sprejeti izročeno prtljago in jo prepeljati, vendar največ dva kosa. Večje število kosov prtljage lahko voznik sprejme samo v primeru, če razpolaga z zadostnim prostorom in s tem ne obremenjuje avtobusa.

 

 1.  člen

 

Tehnične aparate (npr. radio, televizija), zložljive predmete (npr. otroške vozičke), lahko lomljive predmete, pokvarljive stvari in ostale predmete, ki so tehnično ali kako drugače občutljivi, lahko voznik sprejme kot izročeno prtljago, vendar na odgovornost potnika z opozorilom, da za morebitne okvare in škodo prevoznik ne ogovarja.

 

 1.  člen

 

Voznik mora potniku izdati potrdilo o prevzemu izročene prtljage (prtljažnica), v katerem mora bita navedeno število kosov in vrsta prtljage. Potnik mora pri oddaji prtljage navesti podatke o vrsti prtljage in število kosov prtljage.

 

 1.  člen

 

Voznik mora poskrbeti za pravilno namestitev izročene prtljage in jo v namembnem kraju takoj po končani vožnji izročiti potniku oziroma imetniku prtljažnice. Če oseba, ki zahteva izročeno prtljago, ne predloži prtljažnice, jo je voznik dolžan izročiti le na podlagi ustreznega dokazila ali varščine.

 

Prevoznik ne sme predati izročene prtljage imetniku prtljažnice v primeru, ko ve, da ta oseba do prtljage ni upravičena oziroma z njo neupravičeno razpolaga.

 

 1.  člen

 

Če potnik v namembnem kraju po prispetju vozila ne prevzame izročene prtljage, jo mora prevoznik na potnikove stroške in njegovo nevarnost shraniti na varnem mestu ali jo zaupati v hrambo komu drugemu, pri čemer odgovarja za izbiro shranjevalca.

 

 1.  člen

 

Potnik odgovarja za škodo, ki izhaja iz izročene ali ročne prtljage, po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

 

 1.  člen

 

Z vozili medkrajevnega prometa se smejo prevažati samo naslednje živali:

 

 • policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika,
 • psi vodniki za slepe osebe v spremstvu te osebe,
 • manjše živali v primernih sredstvih za prevoz (npr. transporterji) kot ročna prtljaga, vendar na vso odgovornost potnika in na način, da niso ovirani, ogroženi ali moteni drugi potniki in da to ne onesnažuje vozila.

 

Zgoraj navedeni psi morajo biti na vrvici, imeti nagobčnik in dokazilo o veterinarskem cepljenju, veljavno za tekoče leto.

 

Zgoraj navedeni psi se lahko prevažajo, če niso nesnažni in mokri. V primeru prezasedenosti vozila se ti psi ne smejo prevažati, razen v izjemnih primerih.

 

3.2. POŠILJKE BREZ SPREMLJAVE

 

 1.  člen

 

V medkrajevnem prometu lahko voznik prevzame pošiljke brez spremljave (nespremljana prtljaga). 

 

Nespremljana prtljaga je prtljaga, ki jo prevoznik prevzame v prevoz in ni last nobenega potnika, ki potuje z avtobusom.

 

Za opredelitev nespremljane prtljage se smiselno uporablja 27. člen teh splošnih pogojev.

 

 1.  člen

 

Ob prevzemu nespremljane prtljage voznik s pomočjo naprave za izdajo vozovnic izda izročitelju potrdilo o plačilu in izpolni prtljažnico. V prtljažnici voznik navede količino in vrsto prtljage, ime, priimek in naslov pošiljatelja ter ime, priimek in naslov prejemnika v namembnem kraju. Prevzemnik prtljage se je dolžan pred prevzemom prtljage identificirati, v nasprotnem primeru mu voznik ni dolžan izročiti nespremljane prtljage.

 

 1.  člen

 

Voznik je dolžan prepeljati nespremljano prtljago na način, kot je bilo dogovorjeno ob prevzemu prtljage.

 

Izročitelj pošiljke plača ceno za prevoz pošiljke v skladu z veljavnim cenikom.

 

 1.  člen

 

Pošiljatelj je dolžan nespremljano prtljago dostaviti vozniku najmanj pet minut pred odhodom, ki je določen z voznim redom, sicer voznik takšne prtljage ni dolžan sprejeti.

 

Pošiljatelj je odgovoren za škodo, ki jo nespremljana prtljaga povzroči potnikom, vozilu ali drugim predmetom zaradi lastnosti prtljage, ki je bila dana na prevoz, če so bile takšne lastnosti pošiljatelju znane ali bi mu morale biti znane.

 

IV. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI POTNIKA

 

 1.  člen

 

Potnik mora sam poskrbeti, da na odhodni ali vmesni postaji oziroma postajališču vstopi v pravi avtobus in da na postaji v namembnem kraju izstopi.

 

Potnik sme vstopiti in izstopiti samo na postaji ali postajališču, kjer je po voznem redu predviden postanek. Izven postajališč potnik ne sme vstopati ali izstopati.

 

Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zastojev, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe gibalno oviranih potnikov.

 

 1.  člen

 

Potnik mora vstopiti v vozilo in izstopiti iz vozila pri označenih vratih.

 

Potnik se mora na izstop pravočasno pripraviti.

 

Potnik se ne sme zadrževati pri vozniku in mora omogočiti drugim potnikom, da nemoteno vstopajo in izstopajo.

 

 1.  člen

 

Potnik mora upoštevati obvestilne oziroma opozorilne napise in nalepke (piktograme), ki se nahajajo v vozilu.

 

Če potnik med vožnjo stoji, se mora oprijeti varovalnih drogov oziroma drugih varovalnih oprijemal v vozilu.

 

 1.  člen

 

Potnik ne sme uničevati ali odtujevati opreme oziroma onesnaževati avtobusa. Za kršitev te prepovedi je potnik odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom.

 

 1.  člen

 

Potniki se morajo v vozilu obnašati tako, da skrbijo za svojo varnost in varnost drugih.

 

Potniki v vozilu ne smejo:

 

 • pogovarjati se z voznikom, medtem ko vozi, ali ga kako drugače motiti,
 • odpirati vrat med vožnjo, se naslanjati na vrata ali jih odpirati na silo,
 • metati predmetov po avtobusu ali iz avtobusa,
 • skakati iz avtobusa ali na avtobus med vožnjo,
 • postavljati noge na sedeže,
 • ovirati ostale potnike pri vstopanju in izstopanju,
 • kaditi, uživati pijačo in/ali hrano.

 

 1.  člen

 

Vsako škodo, ki jo povzroči potnik, njegova ročna prtljaga, izročena potniška prtljaga ali žival, je potnik dolžan povrniti. Potnik odgovarja za škodo po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

 

 

 

 

 

 

 

V. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PREVOZNIKA

 

 1.  člen

 

Prevoznik je dolžan v skladu s temi splošnimi pogoji in v skladu z voznim redom, prepeljati potnika od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, pravočasno, s pogodbeno določenim vozilom in sedežem, udobnostnimi in higienskimi pogoji, ki so običajni v cestnem prevozu.

 

 1.  člen

 

Če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere potnik ne odgovarja, ima potnik pravico:

 

 1. zahtevati, da ga prevoznik s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,
 2. zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu vrne prevoznino,
 3. odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevoznika vrnitev prevoznine.

 

Potnik nima pravice iz prejšnjega odstavka tega člena v primeru, če je bil prevoz prekinjen iz razlogov, za katere prevoznik ne odgovarja (višja sila).

 

 1.  člen

 

Če se prevoz v medkrajevnem prometu ne začne ob času, ki je določen v voznem redu prevoznika, lahko potnik odstopi od prevoza in zahteva vrnitev prevoznine.

 

 1.  člen

 

Prevoznik odgovarja za škodo zaradi potnikove smrti, okvare zdravja in poškodbe (osebne škode), kakor tudi za zamudo ali prekinitev prevoza (druge škode).

 

Za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, je prevoznik odgovoren v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno zavarovanje potnikov v javnem prometu.

 

 1.  člen

 

Prevoznik ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti (višja sila).

 

 1. člen

 

Za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve prevoza, prevoznik ne odgovarja, če dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde.

 

Odškodninski zahtevek mora potnik v primeru zamude ali prekinitve prevoza prevozniku postaviti najkasneje v 15 dneh po opravljenem prevozu.

 

 1.  člen

 

Prevoznik odgovarja za škodo zaradi izgube ali poškodbe izročene prtljage po določbah Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, ki urejajo odgovornost za prevoz tovora.

 

 1.  člen

 

Prevoznik odgovarja za škodo zaradi izgube ali poškodbe ročne prtljage, če potnik dokaže, da je za škodo kriv prevoznik.

 

Če izguba ali poškodba ročne prtljage nastane v okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, prevoznik odgovarja, razen če dokaže, da je škodo povzročil potnik ali je nastala iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti (višja sila).

 

 1.  člen

 

Prevoznik odgovarja za škodo zaradi zamude pri predaji izročene prtljage po določbah Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, ki urejajo odgovornost za zamudo pri prevozu potnikov.

 

 1.  člen

 

Potnik mora vozniku podati zahtevek zaradi izgube ali poškodbe prtljage, preden izstopi iz avtobusa, sicer prevoznik za takšno škodo ni odgovoren.

 

V primeru, da je škoda na prtljagi nastala zaradi prometne nesreče ali drugih razlogov, zaradi katerih potnik ni mogel podati zahtevka pred izstopom iz avtobusa, mora potnik podati zahtevek takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je bil prevoz končan ali bi moral biti končan.

 

 1.  člen

 

Če prevoznik ni predal izročene prtljage v sedmih dneh po končanem prevozu, se šteje, da je prtljaga izgubljena.

 

Če je prevoznik pred pretekom roka iz prejšnjega odstavka izjavil, da je izročena prtljaga izgubljena, se od dneva, ko je izjava dana, dalje šteje, da je izročena prtljaga izgubljena.

 

VI. NAJDENI PREDMETI

 

 1.  člen

 

Voznik mora ob izstopu vseh potnikov na končnih postajah pregledati avtobus. V primeru, da najde predmete, ki so jih na avtobusu pustili ali pozabili potniki, mora le-te izročiti odgovorni osebi pri prevozniku – blagajniku. Blagajnik najdene predmete evidentira v knjigi najdenih predmetov.

 

Obveznost iz prejšnjega člena imajo poleg voznika tudi kontrolor, prometnik ali druga oseba, zaposlena pri prevozniku (v nadaljevanju: najditelj).

 1.  člen

 

Blagajnik mora brez odlašanja poskrbeti, da v skladu z možnostmi najde lastnika oziroma upravičenca do posesti predmeta, ga o najdbi obvesti in mu najdeni predmet izroči. Lastniku oziroma upravičencu se predmet izroči na podlagi identifikacije in/ali ugotovitve dejanske upravičenosti do predmeta (navedba relacije, na kateri je bil predmet najden, natančen opis predmeta in okoliščin, iz katerih je možno dokazati lastništvo ipd.).

 

Blagajnik ob prevzemu predmeta izpolni in podpiše obrazec Potrdilo o prejemu najdenega predmeta. Potrdilo lastnoročno podpiše tudi prevzemnik.

 

 1.  člen

 

Najdene denarnice z denarjem in/ali osebnimi dokumenti, mora najditelj takoj oziroma najkasneje v roku 24 ur predati najbližji policijski postaji.

 

V primeru, ko je na podlagi najdenih predmetov mogoče ugotoviti lastnika in njegov naslov, se latnika o najdbi tudi pisno obvesti.

 

 1.  člen

 

V primeru najdbe prepovedanih stvari in predmetov, kot na primer droge in orožje, mora najditelj takšne stvari nemudoma izročiti najbližji policijski postaji.

 

 1.  člen

 

Če prevoznik najdenih predmetov ne uspe izročiti lastniku oziroma upravičencu, mora te predmete hraniti, in sicer:

 

 • najdene predmete večje vrednosti hrani 30 dni, po tem roku pa jih na podlagi zapisnika izroči policijski postaji, pristojni po sedežu prevoznika, ali jih odstrani,
 •  najdene stvari neznatne vrednosti hrani 30 dni od dneva najdbe, po preteku tega roka pa jih ali izroči humanitarnim organizacijam ali odstrani,
 • lahko pokvarljivih stvari ne hrani in jih sproti odstranjuje.

 

VII. PRITOŽBE POTNIKOV

 

 1.  člen

 

Potnik se lahko pisno (dopis, zapis, elektronsko sporočilo) ali ustno (po telefonu, osebno) pri prevozniku pritoži glede kvalitete in načina izvajanja prevoznih storitev. Ustno vložene pritožbe pisno evidentira oseba, ki je pritožbo prejela.

 

Potnik v svoji pritožbi navede čas nastanka nepravilnosti in linijo, na kateri se je zgodila nepravilnost. Potnik mora svoje navedbe argumentirati s kratko obrazložitvijo.

 

 1.  člen

 

Potnik lahko v roku treh mesecev od dne, ko je bil prevoz opravljen, ali bi moral biti opravljen, vloži pritožbo pri prevozniku. Prevoznik v roku enega meseca od prejema pritožbe potnika obvesti, ali je bila njegova pritožba utemeljena, zavrnjena ali je še vedno v obravnavi. Končni odgovor mora prevoznik potniku posredovati najkasneje v roku treh mesecev po prejemu pritožbe.

 

Če potnik ni zadovoljen z odzivom prevoznika na svojo pritožbo oziroma z njegovim ravnanjem glede odprave zatrjevane nepravilnosti, lahko v 30 dneh od poteka roka za odziv prevoznika vloži pritožbo na ministrstvo, pristojno za promet.

 

 1.  člen

 

Pritožbe rešuje pooblaščena oseba prevoznika.

 

VIII. KONČNE DOLOČBE

 

 1.  člen

 

Splošni pogoji pričnejo veljati naslednji dan po objavi, kot je to določeno v 3. členu teh splošnih pogojev.

 

 

Z dnem, ko stopijo v veljavo ti splošni pogoji, prenehajo veljati Splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v medkrajevnem javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem prometu, ki so bili sprejeti dne 15.4.2015.

 

 

V Ljubljani, dne 30. 11. 2015

 

Bo Erik Stig Karlsson

Predsednik uprave družbe Arriva Štajerska d.d.

Direktor družbe Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

INFO center

Informacijski center skupine Arriva Slovenija

Telefon: 090 74 11

info

(Cena za klice iz Telekomovega omrežja je 0,4172 EUR/klic, ceno za klice iz drugih omrežij določajo drugi operaterji.)

Kot vir informacij informatorjem služijo lastne, redno posodobljene baze podatkov ter spletne strani poslovnih partnerjev.

Informacije so vam na voljo od 06:00 do 18:00 ure od ponedeljka do petka, v soboto, nedeljo in ob praznikih je INFO center zaprt.

Z veseljem vas informiramo tudi na lokaciji INFO Centra, to je na Mlinski ulici 28 v Mariboru.

Občasni prevozi potnikov

Splošni pogoji za občasne prevoze potnikov v cestnem prometu skupine Arriva Slovenija.

Splošni pogoji za občasne prevoze potnikov v cestnem prometu 

Mednarodni prevozi

Splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v mednarodnem cestnem prometu družb skupine Arriva Slovenija.

 Splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v mednarodnem cestnem prometu

IJPP Arriva spletna prodaja

Splošni pogoji spletne prodaje IJPP Arriva skupine Arriva Slovenija.

 Splošni pogoji IJPP Arriva spletne prodaje