Sistem kakovosti - Akreditacija | Arriva

Sistem kakovosti - Akreditacija

K-004V Laboratoriju za tahografe PME se zavedamo, da je skrb za kvaliteto storitev eden izmed najpomembnejših pogojev, ki omogoča nenehen razvoj in uspeh podjetja, hkrati pa zagotavlja visoko stopnjo zadovoljstva strank.

V prid tega se je Laboratorij za tahografe leta 1998 odločil, da prične z aktivnostmi vzpostavitve sistema kakovosti po standardu SIST EN 17020. Po uspešno zaključenih  aktivnostih, ki so potrebne za vzpostavitev sistema kakovosti, je podjetje leta 2001 dobilo akreditacijo – akreditacijsko listino s številko K-004.

Akreditacija – je uradno priznanje usposobljenosti za opravljanje določenih dejavnosti. Postopek akreditiranja laboratorija izvaja Slovenska akreditacija (SA), ki je organizirana in deluje v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17011:2004 

Tako je Slovenska akreditacija (SA)  02. julija 2001 CERTUS-u MARIBOR D.D.; PME – laboratoriju za tahografe  kot prvemu laboratoriju za tahografe v Sloveniji podelila akreditacijsko listino, s katero ji je bilo priznano izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN 45004 za izvajanje dejavnosti kontrole (pred vgradnjo, po vgradnji ter v uporabi) tahografov v skladu s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za nadzorne naprave za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (MP-4), (Uradni list RS, št. 61/98, 17/00); (v obsegu, ki je opisan v prilogi k akreditacijski listini,  št. K-004).

Dne 27.06.2005 je Slovenska akreditacija izdala Laboratoriju za tahografe PME novo akreditacijsko listino, ki zamenjuje predhodno listino. Z novo listino SA priznava akreditiranemu organu PME usposobljenost za opravljanje kontrole nadzornih naprav za kontrolo dela voznika in gibanja vozil v cestnem prometu (tahografov) (EGS 3821/85) v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2004 tip C.

Dne 12.11.2007 je bila podeljena akreditacijska listina št. K-004, ki zamenjuje akreditacijsko listino izdano z dne 27.06.2005, in s katero se priznava akreditiranemu organu usposobljenost za opravljanje kontrole zapisovalne opreme v cestnem prometu v skladu z uredbo sveta (EGS) št. 3821/85 Priloga I, poglavji III(f) in IV in pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti (Ur.list RS, št. 46/06), čl. 5 do 15, kontrolo zapisovalne opreme v cestnem prometu v skladu z uredbo sveta (EGS) 3821/85 o zapisovalni opremi v cestnem prometu  (nazadnje dopolnjeno z (EC) 1360/2006) – priloga IB, poglavja III(2)(1), III(2)(2), III(3) in VI in kontrola naprav za omejevanje hitrosti v skladu s pravilnikom o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil (U.l. RS št. 45/04, 90/04). Če hoče laboratorij izpolniti vse zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2004, ki predstavlja osnovno merilo za akreditacijo laboratorijev v Evropi, mora poleg tehnične usposobljenosti dokazati tudi učinkovitost sistema kakovosti. Sistem kakovosti je enolično definiran in dokumentiran sistem, ki predpisuje organizacijsko strukturo, odgovornosti, pooblastila, postopke, procese in sredstva za uresničitev politike kakovosti. S politiko kakovosti pa so izražena stališča vodstva laboratorija glede kakovosti rezultatov dela.    Osnovni elementi sistema kakovosti so ljudje, oprema, prostori, postopki in dokumentacija.  

Pomen Akreditacije

Akreditacija naročnikom laboratorijskih storitev zagotavlja pregled strokovne usposobljenosti in sistema kakovosti, nudi zaupanje v rezultate kontrole, omogoča mednarodno priznavanje poročil o kontrolah ter izboljša kakovost laboratorijskih storitev in način poslovanja laboratorija .

Mednarodna veljavnost rezultatov,  kontrole zmanjšuje nepotrebno ponavljanje teh postopkov in ustvarja pogoje za prost pretok blaga, storitev in osebja.  Na reguliranem področju  je akreditacija orodje, ki ga uporabljajo državni organi pri določanju organov za ugotavljanje skladnosti za delo po predpisih.