Koper Card Plus | Arriva

Koper Card Plus

V mestnem prometu Koper s 1. oktobrom 2014 uvajamo nov kartični sistem z brezkontaktno Koper Card Plus kartico. Plačilo s kartico Koper Card Plus bo najprej uvedeno na mestnih avtobusih, kasneje pa bo v sistem vključeno tudi plačevanje drugih storitev.

 1

Koper Card Plus kartica prinaša največje spremembe pri plačevanju storitev mestnega potniškega prometa v Kopru. Z novim kartičnim sistemom bo uveden sodoben elektronski plačilni sistem, ki omogoča lažjo, hitrejšo in bolj fleksibilno rabo javnega prevoza. Prehod na nov sistem je koristen predvsem za uporabnike javnega mestnega prevoza, saj bo kartica omogočala podroben številčni pregled nad potniki in obremenjenost posameznih odhodov, tako, da bo lažje načrtovati spremembe v shemi prog in voznem redu.

 

Do 31. 5. 2015 lahko s kartico Koper Card Plus koristite tudi številne popuste in ugodnosti, ki jih samo za imetnike kartice ponujajo izbrani ponudniki v mestnem jedru Kopra. 

Seznam ugodnosti je na voljo na www.koper-card.si

 

Kot novost v mestnem prometu bo uvedeno brezplačno prestopanje v roku 30 minut od plačila prve vožnje, možnost plačila storitev s prenosnim telefonom Moneta ter plačilo vožnje za več oseb.

 

Prvih deset dni, do vključno 10. oktobra, bodo vse vožnje z avtobusi v mestnem prometu BREZPLAČNE, prav tako bodo vsi tisti, ki bodo kupili bodisi terminsko (mesečno) bodisi vrednostno kartico Koper Card Plus dobili še darilo – obisk znamenitosti in posebnih doživetij, ki jih sicer ponuja kartica doživetij Koper Card 2014.  

 

Imetniki obstoječih mesečnih Arriva kartic lahko le-te zamenjajo za nove Koper Card Plus kartice na prodajnem mestu AP Koper, Kolodvorska 11. Menjava mesečne kartice je brezplačna.

  

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

  

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

  

INFO:

E-pošta: mpkoper@arriva.si

T: 05 6625 105

W: www.arriva.si

 

____________________________________________________________________________

 

Il 1 ottobre 2014 si introduce nel traffico urbano di Capodistria una nuova tipologia di biglietto: la carta elettronica senza contatto Koper Card Plus. All’inizio, sarà possibile pagare con la carta Koper Card Plus solo sugli autobus del traffico urbano, in seguito la carta verrà abilitata anche per il pagamento di altri servizi.

 

Con la carta Koper Card Plus si introduce un’ innovazione nel pagamento del servizio dei trasporti urbani a Capodistria. L’introduzione dell’innovativo sistema di pagamento elettronico  garantisce l’utilizzo più semplice, più veloce e più flessibile del mezzo pubblico. Il passaggio al nuovo sistema sarà utile soprattutto per i fruitori del trasporto urbano perché consentirà la rilevazione del numero di passeggeri e l’affluenza alle singole stazioni di partenza permettendo la pianificazione di modifiche allo schema dei tragitti e agli orari.

 

Fino al 31 maggio 2015 i possessori della carta elettronica Koper Card Plus potranno usufruire di numerosi sconti e vantaggi presso diversi negozi del centro storico di Capodistria.

L’elenco di tutti i vantaggi è pubblicato sul sito www.koper-card.si

 

Le novità apportate nel traffico urbano sono: i trasbordi gratuiti entro 30 minuti a decorrere dal pagamento della corsa iniziale, la possibilità di pagamento tramite cellulare con il servizio Moneta e il pagamento per il trasporto di più persone.

 

I primi dieci ( 10) giorni, ovvero fino al 10 ottobre tutti i tragitti con gli autobus del traffico urbano di Capodistria saranno  gratuiti, come anche tutti coloro che acquisteranno la carta mensile o la carta prepagata Koper Card Plus riceveranno  anche un regalo – una visita alle attrazioni e esperienze speciali che offre la Koper Card Plus 2014.

 

I possessori delle attuali  carte mensili Arriva, possono sostituirle con le nuove carte Koper Card Plus nel punto vendita della stazione degli autobus di Capodistria, Via della Stazione 11. La sostituzione è gratuita.

 

 Auguriamo a tutti un piacevole viaggio

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

INFORMAZIONI:

E: mpkoper@arriva.si

T: 05 6625 105

W: www.arriva.si

BREZKONTAKNE KARTICE KOPER CARD PLUS // CARTA ELETTRONICA SENZA CONTATTO KOPER CARD PLUS

Nove brezkontaktne kartice Koper Card Plus so na voljo v 4 motivih.

 KP knjizica bus_preview2_-page-004

VREDNOSTNA KARTICA je brez imena in je prenosna. Pri vožnji z mestnim avtobusom bo ta kartica omogočala brezplačno prestopanje v roku 30 minut* od validacije prve vožnje. Vrednostno kartico bo možno napolniti z dobroimetjem do 50 EUR. 

TERMINSKA KARTICA nadomešča dosedanje personificirane mesečne vozovnice za vožnjo z mestnimi avtobusom in bo omogočala neomejeno število voženj v mesečnem obdobju. Kartica je izdana na ime in ni prenosljiva. Prva izdaja novih terminskih kartic bo potekala na prodajnem mestu AP Koper, Kolodvorska 11, kjer nanjo zapišemo pravico do uporabe posamezne vrste mesečne vozovnice. Za prvo pridobitev kartice bodo potrebni enaki dokumenti, kot doslej za pridobitev mesečne vozovnice. Fotografija ne bo potrebna.

Polnjenje terminske kartice je mogoče na karotmatu in vseh drugih prodajnih mestih, kjer se veljavnost kartice za izbrani mesec podaljša s plačilom izbrane mesečne vozovnice. Poleg ali namesto mesečne vozovnice lahko na terminsko kartico naložite tudi izbrano vrednost dobroimetja (do 50 €) in ga uporabite za plačilo drugih storitev, ki bodo vključene v sistem kartice  Koper Card Plus. Če imate na terminski kartici naloženo veljavno mesečno vozovnico, vam sistem upošteva to in ne trga sredstev, če pa bo sistem zaznal, da na kartici ni naložene veljavne mesečne vozovnice, samodejno s kartice odšteje vrednost vožnje.

Kartica Koper Card Plus je trajna.

* Prestopanje v roku 30 minut je omogočeno le za potnike, ki so vožnjo plačali s kartico Koper Card Plus. 

____________________________________________________________________________

Le nuove carte elettroniche senza contatto Koper Card Plus sono a disposizione in 4 motivi.

 KP knjizica bus_preview2_-page-005

La CARTA PREPAGATA non è nominativa ed è trasferibile. Durante il tragitto con l'autobus di linea la carta permetterà il cambio gratuito dei mezzi entro un termine di 30 minuti dal pagamento della prima tratta. La carta prepagata potrà essere caricata con credito fino a 50 euro.

 

La CARTA MENSILE sostituirà gli abbonamenti mensili personali sino ad ora in vigore per il trasporto con gli autobus di linea e permetterà un numero illimitato di tragitti nel periodo di un mese. La carta sarà personale e non trasferibile. La prima emissione delle nuove carte mensili sarà disponibile presso il punto vendita della Stazione degli autobus di Capodistria, Via della Stazione 11, sulle quali si iscrive il diritto di utilizzo per il singolo tipo di abbonamento mensile. Per il primo acquisto della carta è necessario esibire gli stessi documenti che sino ad ora avete esibito per l'acquisto dell'abbonamento mensile, senza la foto.

La ricarica della carta mensile può essere effettuata presso gli appositi dispositivi e tutti gli altri punti vendita, dove sarà possibile prorogare la validità della carta per il mese desiderato con il pagamento dell'abbonamento mensile. Oltre all'abbonamento mensile, o in sua sostituzione, è possibile ricaricare la carta mensile per il valore desiderato di credito (sino a 50 €) per pagare altri servizi, che verranno offerti con il sistema della carta mensile Koper Card Plus. Se sulla carta mensile avete una ricarica corrispondente all'abbonamento mensile, il sistema utilizza l'importo per il predetto servizio e non per altri disponibili; se il sistema, invece, dovesse accertare un importo insufficiente per coprire la somma per l'abbonamento mensile, provvederà a detrarre autonomamente il valore della corsa.

 

La carta Koper Card Plus è permanente.

ZAŠČITA, IZGUBA, KRAJA KARTICE // PROTEZIONE, PERDITA, FURTO DELLA CARTA

Kartico Koper Card Plus lahko hranimo v ovitku iz mehke ali trde plastike. Ob validaciji kartice ni treba vzeti iz ovitka, ki ga lahko pripnemo na obesek ali trak, nikakor pa kartice ne smemo preluknjati, saj se v njej nahaja čip z anteno. Ob hrambi kartice v denarnici ni bojazni, da bi se druge kartice razmagnetile ali se kako drugače poškodovale. Priporočljivo je, da kartico ob validaciji vzamemo iz denarnice, saj jo validator težje ali sploh ne zazna, če so poleg kartice Koper Card Plus shranjene tudi druge brezkontaktne kartice.


Izgubo ali krajo  kartice Koper Card Plus nemudoma sporočite na številko 05 6625 105 in se nato oglasite na našem prodajnem mestu AP Koper, Kolodvorska 11. Stroški izdelave in izdaje dvojnika izgubljene ali ukradene kartice znašajo 10 € (manipulativni stroški 7,5 € + kartica 2,5 €).


Terminska kartica: ob ponovni izdaji potrebujete le osebni dokument. Ker je kartica izdana na ime, vam bomo na novo kartico lahko vrnili pred izgubo ali krajo naložene mesečne vozovnice in dobroimetje (vračilo slednjega bo mogoče šele 48 ur po prijavi izgube ali kraje).


Vrednostna kartica: ker je kartica brez imena, vračilo pred izgubo ali krajo naloženih sredstev ni mogoče.


Če kartico najdete, jo vrnite v prodajno mesto AP Koper, ki se nahaja na naslovu Kolodvorska 11, Koper.

_________________________________________________

La cartaKoper Card Plus va conservata in una custodia di plastica morbida o rigida. Per obliterare la carta non serve estrarla dalla custodia, che può essere appesa o agganciata ad un nastro o altro tipo di fissaggio, ma non deve essere forata, visto che al suo interno si trova un chip con antenna. Conservando la tessera nel portafoglio non si corre il pericolo di smagnetizzare o di danneggiare le altre carte. Per obliterare la carta si consiglia di estrarla dal portafoglio, visto che l'obliteratore riconosce solo con difficoltà o per nulla la cartaKoper Card Plus conservata assieme ad altre carte senza contatto.


La perdita o il furto della carta Koper Card Plus devono essere tempestivamente comunicati al numero +386 (0)5 6625 105,   successivamente è necessario recarsi al punto vendita della Stazione degli autobus di Capodistria, Via della Stazione 11. I costi del rilascio di un duplicato della carta persa o rubata ammontano a 10 € (costi di gestione 7,5 € + carta 2,5 €).


Carta mensile: In caso di rilascio di una nuova carta è necessario presentare solo un documento d'identità personale. Visto che la carta è nominale, sulla nuova carta vi verranno restituiti i crediti disponibili prima del giorno in cui avete denunciato la perdita o il furto come anche l'abbonamento mensile (la restituzione del credito sarà possibile appena dopo 48 ore dalla presentazione della denuncia di furto o smarrimento).


Carta prepagataVisto che la carta non è nominale, la restituzione del credito presente sulla carta prima del furto o smarrimento non è possibile.


Nel caso doveste ritrovare la carta, rendetela al punto vendita della Stazione degli autobus di Capodistria, all'indirizzo Via della Stazione 11.

PRODAJA IN POLNJENJE KARTIC //VENDITA E RICARICA DELLE CARTE

kartomatKartomat omogoča tudi nakup vrednostnih Koper Card Plus kartic, kar pomeni, da je kartica dosegljiva 24 ur na dan.

 

Postopek za nakup kartice na kartomatu  je enostaven. V spodnjem delu zaslona najdete tipko z nazivom »Nakup nove kartice«. S pritiskom tipke se začne postopek za nakup. Uporabnik najprej izbere način plačila (gotovina, bančna oz. kreditna kartica, Moneta) in plača nakup kartice. Cena kartice je enaka kot na ostalih prodajnih mestih, to je 2,5 €. Kartomat poda kartico in postopek je zaključen. Če uporabnik kartico kupi z gotovino in vstavi višji znesek od 2,5 €, mu kartomat posreduje navodilo, naj novo kupljeno kartico približa čitalcu kartic, ob tem pa se presežek vplačane vrednosti naloži na kartico. Kartomat uporabnika skozi celoten postopek vodi govorno in pisno z obvestili na ekranu.

 

KARTOMAT NE VRAČA GOTOVINE

V primeru polnitve terminske vozovnice z višjo vrednostjo, kot je vrednost mesečne vozovnice, se preveč vplačana vrednost zapiše kot dobroimetje, ki ga je možno uporabiti za nakup terminske vozovnice v naslednjem mesecu ali za plačilo druge storitve. 

 

_________________________________________________

 

Presso l’apposito dispositivo è possibile anche provvedere all'acquisto della smart card, il che significa che la Koper Card Plus è disponibile 24 ore su 24.

 

La procedura di acquisto della carta presso l'apposito dispositivo è molto semplice. Nella parte inferiore del monitor si trova il tasto con la dicitura «acquisto nuova carta». Digitando il tasto si avvia la procedura di acquisto. L'utente deve innanzitutto scegliere il tipo di pagamento (contanti, carta di credito o bancomat, Moneta) e poi pagare l'acquisto della carta. Il prezzo della carta è uguale a quello richiesto presso gli altri punti vendita, è cioè  2,5 €. Il dispositivo consegna la carta e la procedura si conclude. Se l'utente acquista la carta in contanti ed introduce un importo maggiore di 2,5 €, sul dispositivo appaiono le istruzioni di avvicinare la nuova carta acquistata al lettore e la somma in eccesso viene accreditata sulla carta. Il dispositivo guida l’utente durante tutta la procedura con istruzioni scritte che appaiono sul monitor.

 

IL DISPOSITIVO NON DÀ RESTO IN CONTANTI

Se la ricarica della carta mensile viene effettuata per un importo maggiore rispetto all’abbonamento mensile, la restante somma viene accreditata ed è utilizzabile per l'acquisto dell'abbonamento il mese successivo o per il pagamento di altri servizi. Nel caso non voleste avere alcun credito sulla carta, inserite l'importo esatto.

 

KATERE DOKUMENTE POTREBUJEM? // QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI?

Za nakup VREDNOSTNE Koper Card Plus kartice ne potrebujete nobenega dokumenta.

Za pridobitev TERMINSKE Koper Card Plus kartice fotografija ni potrebna. Na to vrsto kartice se zapiše pravica do uporabe različnih kategorij mesečnih vozovnic. 

Glede na vrsto pravice so potrebni različni dokumenti.

 

1. Osnovna delavska mesečna vozovnica

 • osebni dokument

 

2. Šolska mesečna vozovnica (dijaška/študentska)

 • s strani izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa izpolnjeno, podpisano in ožigosano Potrdilo o šolanju
 • osebni dokument ali indeks za polnoletne uporabnike

 

Mesečno šolsko subvencionirano vozovnico za mestni promet Koper lahko pridobi dijak/študent, ki ima subvencionirano medkrajevno vozovnico in mora za pot  do kraja šolanja prestopiti na avtobus mestnega prometa Koper.

Za otroke do vključno 4. leta starosti je prevoz brezplačen.

Terminske kartice vam ni treba zamenjati, če se vam zamenja status, le pravico za drugo vrsto mesečne vozovnice je treba zapisati nanjo.

_________________________________________________

Per l'acquisto della carta PREPAGATA Koper Card Plus non avete bisogno di alcun documento.

Per l'acquisto della carta MENSILE Koper Card Plus non è necessario munirsi di foto. Su questa carta viene riportato il diritto di utilizzo di diverse categorie di abbonamenti mensili.

I documenti richiesti per il rilascio della carta variano a seconda del tipo di diritto che questa garantisce.


1. Abbonamento mensile per il lavoratori

 • Documento d’identità personale

 

2. Abbonamento mensile scolastico (alunni/studenti)

 • Presentare il Certificato scolastico di frequenza rilasciato dalla scuola/dall’istituto debitamente compilato, firmato e timbrato
 • Documento d’identità personale o libretto universitario per gli utenti maggiorenni

 

Ha diritto all’abbonamento scolastico mensile sovvenzionato per la linea urbana di trasporto di Capodistria, l’alunno/lo studente già in possesso del biglietto interurbano sovvenzionato e che ha la necessità di prendere l’autobus della linea urbana di Capodistria per raggiungere la scuola.

 

Per i bambini fino all'età di 4 anni il trasporto è gratuito.

 

Le sostituzione della carta mensile non è necessaria: se viene modificato il titolo per il suo possesso, basta solo modificare la dicitura sul tipo di diritto che vi autorizza a possederla.

KAJ LAHKO NAREDIM NA KARTOMATU? // QUALI OPERAZIONI POSSO FARE PRESSO IL DISPOSITIVO?

Na kartomatu je mogoče:

 • kupiti novo Koper Card Plus kartico;
 • naložiti dobroimetje na vrednostno kartico;
 • naložiti mesečno vozovnico in/ali dobroimetje na terminsko kartico;
 • preveriti stanje na kartici in natisniti izpis stanja;
 • podaljšati subvencionirane mesečne vozovnice.

S kartomatom komuniciramo s pomočjo zaslona, občutljivega na dotik. Gumbi za izbiro postopkov se pojavljajo na zaslonu in na zaslonu nanje tudi pritisnemo.


kartomat

 Kako plačam na kartomatu?

 • z bankovci za 5, 10, 20 in 50 €
 • s kovanci za 1 in 2 €
 • s kovanci 0,05 €, 0,10 €, 0,20 €, 0,50 € v največji skupni vrednosti 10 € (omejitev je postavljena zaradi tehničnih omejitev kartomata)
 • s plačilnimi karticami ter kreditnimi karticami BA Maestro, Mastercard, Visa
 • z uporabo sistema Moneta na mobilnem telefonu

Najvišja vrednost polnitve kartice na kartomatu je 50 €.

 

Kartomat ne vrača drobiža

Če ob plačilu mesečne vozovnice na kartomatu ali ob nakupu nove kartice Koper Card Plus, v napravo vložite večji znesek, kot znaša vrednost polnitve oziroma nakupa vozovnice, se presežek zapiše na izbrano kartico kot dobroimetje.

Glede na vrsto kartice, lahko dobroimetje uporabite za plačilo vožnje ali za plačilo mesečne vozovnice prihodnjega meseca, za plačilo vožnje drugim osebam ali za plačilo drugih storitev, ki bodo vključene v sistem Koper Card Plus kartice.

Če na kartico ne želite nalagati dobroimetja, pripravite za polnitev ali nakup točen znesek.

 

Napaka pri zapisovanju

Če na kartomatu pride do napake pri zapisovanju dobroimetja ali mesečne vozovnice, to sporočite na številko 051 770 770 skupaj s podatkom o identifikacijski številki vaše kartice, ali nam pišite na mpkoper@arriva.si.

_________________________________________________

Presso il dispositivo è possibile:

 • Acquistare una nuova carta Koper Card Plus;
 • Ricaricare il credito sulla carta prepagata;
 • Acquistare l’abbonamento mensile o caricare il credito della carta mensile;
 • Verificare lo stato sulla carta e stampare i movimenti;
 • Prorogare la validità dell'abbonamento mensile.

Il dispositivo è dotato di un touchscreen, con il quale è possibile gestire le procedure. I tasti da digitare appaiono in sequenza secondo la procedura che si vuole attuare.

 

Quali sono le forme di pagamento accettate dal dispositivo?

 • Banconote da 5, 10, 20 e 50 €
 • Monete da 1 e 2 €
 • Monete da 0,05 €, 0,10 €, 0,20 €, 0,50 € per un importo totale non maggiore di  10 € (tale limitazione è dovuta a motivi tecnici )
 • Carte bancomat e carte di credito BA Maestro, Mastercard, Visa
 • Cellulare con il sistema Moneta

L'importo massimo di ricarica con il dispositivo è di 50 €.

 

Il dispositivo non dà resto

In caso di acquisto dell'abbonamento mensile tramite dispositivo o in caso di acquisto di una nuova carta Koper Card Plus, con una somma di denaro maggiore dell'importo dovuto, il resto viene caricato sulla carta come credito.

In base al tipo di carta, il credito può essere utilizzato per pagare la tratta o per l'acquisto dell'abbonamento del mese successivo, per il pagamento del tragitto ad altre persone o per altri servizi, disponibili nell'ambito del sistema Koper Card Plus.

Nel caso non voleste avere alcun credito sulla carta, inserite l'importo esatto.

 

Eventuali errori

Nel caso il dispositivo dovesse mostrare importi a credito erronei o abbonamenti mensili sbagliati, si prega di contattare il numero +386 (0)51 770 770  e comunicare i dati identificativi della carta o scrivere all'indirizzo mpkoper@arriva.si. 

NA AVTOBUSU // SULL’AUTOBUS

TicketValidator_rend4Validacija

Vstop na avtobus je mogoč le pri prvih vratih pri vozniku. Vožnjo z mestnim avtobusom plačamo takoj po vstopu z validacijo Koper Card Plus kartice. Na vsakem avtobusu je en validator, ki se nahaja pri vozniku in je namenjen plačevanju vožnje za eno ali več oseb z isto kartico in plačilu z mobilnim telefonom.

Za validacijo uporabnik Koper Card Plus kartico prisloni k validatorju, k znaku roke, ki drži kartico. Validirati se je treba ob vsakem vstopu na avtobus, tudi ob prestopu. Validirati se morajo tudi uporabniki brezplačnih vozovnic.

 

Pri izstopnih vratih vozil se nahajajo dodatni čitalniki – validatorji, ki so namenjeni štetju potnikov. S štetjem potnikov bo pridobljen številčni pregled nad potniki in obremenjenost posameznih odhodov, tako, da bo lažje načrtovati spremembe v shemi prog in voznem redu. Potnik se je dolžan odjaviti pred izstopom z vozila.

 


Validacija vrednostne kartice

Ob validaciji sistem od dobroimetja odšteje trenutno veljavni znesek za plačilo enkratne vožnje. Izpiše se vrednost odštetega zneska in vrednost preostalega dobroimetja. Če v roku 30 minut prestopite na drug avtobus, Koper Card Plus kartico ponovno prislonite k validatorju, sistem pa vožnjo le zabeleži. Pri tem se na validatorju izpiše PRESTOP. Ponovno se izpiše stanje na kartici, dodatni znesek se ne odšteje od dobroimetja.


Validacija terminske kartice

Ob validaciji terminske kartice bo sistem najprej preveril, ali je na kartici naložena veljavna mesečna vozovnica. Če je, bo sistem upošteval ta način plačila in s kartice ne bo trgal dobroimetja. Mesečna vozovnica na Koper Card Plus kartici velja od 1. dne v tekočem mesecu do vključno 1. delovnega dne v naslednjem mesecu. Če bo sistem zaznal, da na kartici ni veljavne mesečne vozovnice, bo odštel trenutno veljavni znesek za plačilo enkratne vožnje z možnostjo prestopanja v roku 30 minut.

Če po validaciji kartico ponovno prislonite k validatorju na istem avtobusu, se na zaslonu izpiše ŽE VALIDIRANA. Ponovno se izpiše tudi stanje na kartici.

 

Zvočni in svetlobni signali validatorja

 • ZELENA KLJUKICA - uspešna validacija je potrjena z zvočnim signalom in zeleno kljukico levo zgoraj. Oba signala se aktivirata tudi ob validaciji pri prestopu.
 • RUMENA UTRIPAJOČA LUČKA - rumena utripajoča lučka na sredini pomeni, da sistem deluje in čaka na validacijo.
 • RDEČ KRIŽEC - na neveljavno kartico opozorita rdeč križec desno zgoraj in zvočni signal.
 • RDEČA LUČKA - rdeča lučka na sredini opozarja na napako ali okvaro sistema.

 

Plačilo vožnje za več oseb

Vožnjo za več oseb lahko plačate z dobroimetjem na vrednostni ali terminski kartici. To storite pri vozniku, ki na posebnem terminalu izbere želeno število vozovnic, nato pa kartico prislonite k validatorju. Prestopni rok 30 minut velja za vse, ki potujejo z vami, vendar le, dokler potujete skupaj.Brezplačno prestopanje

Za brezplačno prestopanje morate prestopiti in se ob prestopu validirati v roku 30 minut od prve validacije. Dejansko potovanje z avtobusom, na katerega ste prestopili, lahko traja dlje časa oziroma do končne postaje linije, na katero ste prestopili.

Kot prestop šteje vsako v roku 30 minut od plačila prve vožnje nadaljevano potovanje.

_________________________________________________


Obliterazione 

E' possibile entrare già attraverso la porta anteriore, vicino al conducente. Il tragitto con l'autobus viene corrisposto all'entrata con l'obliterazione della carta Koper Card Plus. Su ogni autobus si trova un obliteratore, nelle dirette vicinanze del conducente, da utilizzare per il pagamento della tratta per una o più persone con la stessa carta e per il pagamento con il cellulare.

Per l'obliterazione l'utente deve appoggiare la carta Koper Card Plus sull'apposito dispositivo, per l'esattezza vicino al simbolo della mano che reca la carta. L'obliterazione è necessaria per ogni entrata in autobus o in caso di cambio del mezzo di trasporto. Anche i biglietti gratuiti devono essere obliterati.

 

Presso la porta di uscita dell’autobus è installato il sistema di lettura-convalida destinato al conteggio dei passeggeri. La rilevazione del numero di passeggeri e l’affluenza alle singole stazioni di partenza permetterà la pianificazione di modifiche allo schema dei tragitti e agli orari. I passeggeri hanno l’obbligo di convalidare l’uscita dall’autobus.

 

Obliterazione della carta prepagata

Con l'obliterazione il sistema provvede a detrarre dal credito l'importo dovuto per il pagamento delle singole corse. Appare poi l'importo della somma detratta ed il valore del credito restante. Se il cambio da un autobus all'altro avviene entro un termine di 30 minuti, e necessario appoggiare la carta Koper Card Plus nuovamente all'obliteratore ed il sistema provvede a segnare la corsa. Sull'obliteratore appare la scritta CAMBIO CORSA. Appare nuovamente lo stato della carta, l’importo aggiuntivo, invece, non viene detratto dal credito.

 

Obliterazione della carta mensile

Con l'obliterazione della carta mensile il sistema verifica anticipatamente la presenza dell'abbonamento valido. Se l'abbonamento è valido, il sistema rileverà detto metodo di pagamento e dal credito non detrarrà alcun importo. L'abbonamento mensile presente sulla carta Koper Card Plus avrà vigore dal 1° giorno del mese in corso sino ad incluso il 1° giorno lavorativo del mese successivo. Se il sistema dovesse rilevare l'assenza dell'abbonamento mensile valido, esso provvederà a detrarre l'importo dovuto per la singola corsa e resta valida la facoltà di cambio del mezzo entro un termine di 30 minuti.

Se dopo l'obliterazione si appoggia la carta nuovamente sull'obliteratore sullo stesso autobus, sul monitor appare la dicitura ŽE VALIDIRANA (GIÀ OBLITERATA). Sul monitor appare poi nuovamente lo stato della carta.

 

Segnali acustici e luminosi dell'obliteratore

 • SEGNO DI SPUNTA VERDE – L'obliterazione compiuta con successo viene confermata da un segnale acustico e dal segno di spunta verde. Entrambi i segnali appariranno anche con l’obliterazione in caso di cambio della corsa.
 • LUCE GIALLA INTERMITTENTE – La luce gialla intermittente sulla parte centrale significa che il sistema sta elaborando la procedura di obliterazione.
 • CROCETTA ROSSA – La crocetta rossa in alto a destra, accompagnata da un segnale acustico, segnala la presenza di una carta non valida.
 • LUCETTA ROSSA – La lucetta rossa segnala un errore o il non funzionamento del sistema.

 

Pagamento della corsa per più persone

La corsa per più persone può essere pagata con il credito disponibile sulla carta mensile o prepagata, presso il conducente che dispone di un terminale particolare e sceglie il numero desiderato di biglietti, dopodiché basta appoggiare la carta sull'obliteratore. Il termine di cambio corsa è di 30 minuti per tutti i passeggeri che, e solo fino a che, viaggiano insieme.

 

Cambio corsa gratuito

Il cambio di corsa gratuito deve essere effettuato ed obliterato entro un termine di al massimo 30 minuti dalla prima obliterazione.
Come cambio corsa vale ogni cambio e prosecuzione del viaggio effettuato entro 30 minuti dal pagamento della prima corsa.

PLAČILO Z MONETO // PAGAMENTO CON IL SISTEMA MONETA

moneta_logoV novem sistemu je možno plačilo vožnje tudi z mobilnim telefonom. Ta način plačila ne omogoča brezplačnega prestopanja v roku 30 minut. Informacije o vklopu storitve Moneta se nahajajo na www.moneta.si, storitev pa podpirajo mobilni operaterji Telekom, Si.mobil in Debitel.


Na avtobusu 
za tovrstno plačilo pokličemo standardno številko za plačevanje z Moneto 1899, nato pa telefon približamo validatorju, ki se nahaja pri vozniku. Ta način plačila ne omogoča brezplačnega prestopanja in tudi ne plačila vožnje za več oseb.


Na kartomatu sledimo navodilom na zaslonu, plačilo z Moneto se izvede s klicem na številko 180 in prislonitvijo mobilnega telefona k čitalniku in zapisovalniku.

Za pomoč smo vam na voljo na telefonski številki 051 770 770.

_________________________________________________

Il nuovo sistema prevede anche il pagamento della corsa con il cellulare. Questo metodo di pagamento tuttavia non permette il cambio della corsa gratuito entro il termine di 30 minuti. Ulteriori informazioni per l'accesso ai servizi  Moneta sono disponibili sul sito www.moneta.si; il servizio viene offerto dagli operatori di telefonia mobile Telekom, Si.mobil e Debitel.

Per poter utilizzare questo tipo di pagamento sull'autobus basta chiamare  il numero usuale, utilizzato per il pagamento con il sistema Moneta 1899, poi è sufficiente avvicinare il cellulare all'obliteratore che si trova vicino al conducente. Questo metodo di pagamento non dà il diritto al cambio della corsa gratuito e nemmeno al pagamento della corsa a più passeggeri.

È necessario seguire le istruzioni che appaiono sul monitor del dispositivo, il pagamento con il sistema Moneta si effettua chiamando il numero 180  e poi appoggiando il cellulare sul lettore e sul recorder.

In caso di necessità, chiamare il numero telefonico +386 (0)51 770 770.

NADZOR NAD PLAČILOM IN VELJAVNOSTJO KARTIC // CONTROLLO DEI PAGAMENTI E DELLA VALIDITÀ DELLE CARTE

Nadzor na mestnih avtobusih opredeljujeta dokumenta Pravilnik o notranji kontroli družb skupine Arriva Slovenija in Splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v mestnem linijskem prevozu potnikov v Mestni občini Koper.

Obveznost uporabnika - potnika je, da si pred vstopom v vozilo kupi vozovnico za prevoz z mestnim linijskim prevozom potnikov in vozovnico validira pri vstopu v vozilo.

 

Nadzor plačila voznine se izvaja ob vstopu potnikov v avtobus, izvajajo ga vozniki in kontrolorji koncesionarja Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

Nadzor veljavnosti vozovnic in kartic se izvaja tudi med vožnjo. Pri izvajanju kontrole plačila voznine mora potnik na zahtevo kontrolorja Arrive le-temu izročiti kartico v elektronski pregled plačila voznine, pri čemer se je na njihovo zahtevo dolžan izkazati z lastnim osebnim dokumentom s sliko. Potnik v vozilu, ki nima vozovnice, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja Arrive. Potniku v vozilu, ki ima neveljavno vozovnico, ali se ne izkaže z lastnim osebnim dokumentom s sliko, kontrolor Arrive odvzame kartico.

 

Nadzor plačila vožnje z mobilnim telefonom izvaja kontrolor Arrive tako, da potnik na zahtevo kontrolorja pokliče na telefonsko številko 1899 in svoj GSM aparat prisloni na kontrolorjev terminal, kjer se opravi potrditev plačila voznine in se le ta izpiše na kontrolorjevem terminalu. Potnik v vozilu, ki ni plačal vožnje ali ne pristane na kontrolo plačila vozovnice, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja izvajalca. Šteje se, da potnik nima vozovnice, če se sklicuje na nedelovanje mobilnega telefona ob kontroli plačila vožnje.

 

Uporabniki terminskih kartic, ki se glasijo na ime, se morajo ob kontroli na avtobusu na zahtevo kontrolorja Arrive izkazati z osebnim dokumentom s fotografijo (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, kolesarski izpit, indeks, dijaška ali študentska izkaznica).

Uporabnik/-ca - potnik/-ca, ki ob vstopu v vozilo ne validira Koper Card Plus kartice, kartice ne pokaže kontrolorju Arrive ali ne pove številke vozovnice, se kaznuje z globo 40 €.

Prevoznik ne povrne škode za odvzeto Koper Card Plus kartico z naloženo vozovnico. Strošek ponovne izdaje odvzete Koper Card Plus kartice znaša dodatnih 50 €. 

_________________________________________________

Il controllo sugli autobus dei trasporti urbani viene regolamentato dal Regolamento sul controllo interno delle società del gruppo Arriva Slovenia e dalle Condizioni generali di trasporto per passeggeri e bagagli nel trasporto urbano del Comune citta`di Capodistria.

L'utente – passeggero deve, prima ancora di entrare nel mezzo di trasporto, acquistare il biglietto per poter viaggiare sugli mezzi di linea e convalidarlo all'entrata.


I controlli dei pagamenti dei biglietti vengono eseguiti all'entrata dei passeggeri nell'autobus, da conducenti e controllori dei concessionari “Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.”


Il controllo della validità dei biglietti e delle carte viene svolto anche durante la corsa. Durante i controlli dei pagamenti dei biglietti il passeggero su richiesta del controllore di Arriva deve consegnare la carta per la verifica elettronica del pagamento della stessa, e su richiesta ha obbligo di presentare anche il documento d'identità personale corredato di foto. Il passeggero privo di biglietto valido a bordo del mezzo di trasporto deve scendere dal veicolo su richiesta del controllore di Arriva. Il controllore di Arriva ha facoltà di ritirare la carta al passeggero trovato senza biglietto valido o senza il documento d'identità corredato di foto.


Il controllo dell'effettuato pagamento con il cellulare viene eseguito dal controllore di Arriva che chiede al passeggero di chiamare il numero 1899 e di avvicinare poi il cellulare al terminale del controllore, dove viene eseguita la verifica ed eventuale convalida del pagamento della corsa. Il passeggero sul mezzo di trasporto che non ha pagato il biglietto o non accetta la verifica del pagamento, deve scendere dal veicolo su richiesta del controllore di Arriva. Si ritiene che il passeggero sia privo di biglietto se avanza pretesti quali il non funzionamento del cellulare durante il controllo del pagamento della corsa.


Gli utilizzatori di carte mensili nominali devono presentare, su richiesta del controllore di Arriva, un documento d'identità personale corredato di foto (carta d'identità, passaporto, patente di guida, patente di bicicletta, libretto universitario, libretto scolastico).

L'utente – passeggero, che all'entrata nell'autobus non obliteri la card Koper Card Plus, non l'esibisca al controllore di Arriva o non dichiari il numero del biglietto, viene punito con una sanzione di 40 €.

La società di trasporti non rimborsa i danni per il ritiro della card Koper Card Plus e del relativo  biglietto della corsa. Il costo del rilascio della card Koper Card Plus ammonta ad ulteriori 50 €.

Ugodnosti Koper Card Plus

uvodna1

Kartica Koper Card Plus vam ponuja številne ugodnosti v obliki popustov in daril ob nakupih pri izbranih ponudnikih v mestnem jedru. Seznam ugodnosti je objavljen na www.koper-card.si.

 Več o tem  

Novi avtobusi

DSCN3408S 1. oktobrom se v MO Koper pričenja novo koncesijsko obdobje v javnem mestnem potniškem prometu. Potniki se bodo po novem vozi z 12  rdečimi avtobusi.

    Več o tem

Vozni redi

KP_zemljevid linijVozni redi 

Aktualni vozni redi, ki so veljavni v mestnem prometu Koper in mapa linij.

Vozni redi   

Cenik

Arriva kartice Koper_2Mestni promet Koper

Aktualen cenik za prevoz v javnem mestnem potniškem prometu Koper.

Cenik

Podajna mesta

Nakup in polnjenje kartice Koper Card Plus?

nalepka_KopercardOUT90-page-001Nič lažjega. Eno od mnogih prodajnih mest je gotovo tudi v vaši bližini.

 Prodajna mesta 

Izgubljeno - Najdeno

Izgubljeno-NajdenoNajdene predmete hranimo mesec dni na lokacijah posameznih poslovnih enot.

Če niste prepričani, da ste predmet res pozabili na našem avtobusu, nas lahko prej tudi pokličete.

Izgubljeno – Najdeno

Vaše mnenje cenimo

Vaše mnenjeMnenje uporabnikov nam pomaga pri tem, da storitve opravljamo bolje.

Zato vas vabimo, da nam svoje izkušnje, mnenja ali pripombe posredujete.

Vaše mnenje cenimo – Zaupajte nam ga!

Kontakt

Upravljanje mestnega prometa Koper je v pristojnost skupine Arriva Slovenija.

Kontakti